Кликни върху снимката за да я затвориш
Накратко за съдържанието на тази страница:
Пълен текст на Наредбата за преместваемите обекти и рекламите(без приложенията) - НПОРИДМЕРТСО. За улеснение на търсещите текстовете касаещи рекламата - отидете на Глава трета - текстовете за рекламите започват от нея, от чл. 24.
За да се върнете назад кликнете Проекти за реклами

Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община
(заглавие изменено с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 на Столичния общински съвет)
(Приета с Решение № 24 по Протокол № 4 от 20.12.2007; изм. и доп. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009; изм. и доп. с Решение № 83 по Протокол № 59 от 25.02.2010; изм. и доп. с Решение № 612 по Протокол № 76 от 04.11.2010; изм. с Решение № 10 от 18.01.2010 по админ. дело № 1445/2010 на АС СГ, потвърдено с Решение № 12868 от 02.11.2010 по админ. дело № 6712/2010 на ВАС; изм. с влязло в сила Решение № 1261 от 18.03.2011 по админ. дело № 5843/2010 на АС СГ, обявено на 05.05.2011)

ЧАСТ ПЪРВА
Мону­ментално-декоративни преместваеми обекти, рекламни, информационни и мону­ментално-декоративни елементи
(заглавие изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009)

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1.  (изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009) Тази наредба определя условията и реда за поставяне, регистриране и премахване на преместваеми обекти и на рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на Столична община.
Чл. 2. (изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009) Преместваемите обекти и рекламните, информационните и монументално-декоративни елементи по тази наредба не представляват недвижими имоти по чл. 110 от Закона за собствеността, не се нанасят в кадастралната карта, не се записват в кадастралните регистри, а за удостоверяване на правото на собственост или на други права върху тях не се съставят или издават актове, подлежащи на вписване в имотния регистър.
Чл. 3. (изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009) Разпоредбите на тази наредба важат съответно и за поставянето на преместваеми обекти и рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи към временни открити паркинги, пазари за сергийна търговия, детски и спортни площадки и други подобни открити обекти, разрешени по реда на наредба по чл. 55 от Закона за устройство на територията.
Чл. 4. (изм. и доп. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009) (1) Преместваемите обекти и рекламните елементи трябва да отговарят на устройствените и строителните правила за безопасност и за формиране на благоприятна жизнена среда и добър естетически облик на Столична община.
(2) (нова с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009) Схемите за поставяне на преместваеми обекти, на рекламни елементи и на градско обзавеждане се съгласуват помежду си, като преимуществено положение имат схемите за поставяне на елементи на градско обзавеждане.
(3) (нова с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009) Техническите правила за поставяне на рекламните елементи и преместваемите обекти са определени в Приложение № 11
Глава втора
ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ
Раздел I
Видове преместваеми обекти
(заглавие изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009)
Чл. 5. (изм. и доп. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009)
(1) Преместваеми са обектите, поставени в поземлени имоти въз основа на разрешение за поставяне по реда на тази наредба, които служат за търговски и други обслужващи дейности и представляват павилиони, кабини, маси за сергийна търговия, както и други елементи на градското обзавеждане (обекти и елементи в обхвата на спирките на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и други).
(2) (нова с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009) Преместваемите обекти и елементите на градското обзавеждане са класифицирани по вид, функция, физически параметри в Приложение № 1.
Чл. 6. Преместваемите обекти могат да бъдат заявени  за поставяне по реда на тази наредба въз основа на:
1. (изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009) типови проекти - общински и корпоративни;
2. индивидуални проекти.
Чл. 7. (1) Кметът на общината възлага изработването на общински типови проекти за преместваеми обекти по реда на Закона за обществените поръчки.
(2) Типовите проекти за преместваеми обекти се утвърждават със заповед от главния архитект на общината, след приемането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.
(3) (изм. и доп. С Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009г. на СОС, предишна ал. 4)   Общинските проекти са общинска собственост. Те са общодостъпни и се съхраняват в Дирекция „Архитектура и градоустройство” на Столична община. Типовите проекти се предоставят при поискване на всяко лице, което иска да изработи или постави преместваем обект, срещу заплащане на направените административни разходи за подготовка на копие от проекта.
(4) (нова с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009г. на СОС)   Отделни възложители могат да предлагат на главния архитект на Столична община да одобри корпоративни типови проекти. Корпоративният типов проект е собственост на съответния възложител
(5) ( Предишна ал. 3 Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009г. на Столичния общински съвет)  Общинските общински проекти са задължителни за следните преместваеми обекти:
1. модулни павилиони;
2. открити щандове и маси за сергийна търговия;
3. (отм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009г. на СОС)  
(6) (нова с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009; доп. с Решение № 612 по Протокол № 76 от 04.11.2010) Разрешение за поставяне на преместваеми обекти по типов проект може да се издава за обекти, чийто прототип е приет от комисия, назначена със заповед на главния архитект на Столична община. При приемане на прототипа се съставя подробен протокол с описание на изработения обект и съответствието на неговите части и вложени материали с изискванията на утвърдения типов проект, като се прилага и снимков материал. Председателят на комисията издава удостоверение за съответствието на прототипа с утвърдения типов проект.
(7) (нова с Решение № 612 по Протокол № 76 от 04.11.2010)
Отклонения от утвърдения типов проект се допускат само във вътрешното оборудване и инсталации с оглед възможната различна търговска функция на преместваемия обект.
Чл. 8. Преместваеми обекти, за които не са утвърдени типови проекти, са с индивидуални проекти.

Раздел ІІ.
(заглавие изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009) Изисквания към преместваемите обекти
Чл. 9. (отменени ал. 1, 2 и 3 с влязло в сила Решение № 1261 от 18.03.2011 по админ. дело № 5843/2010 на АС СГ)
(1) (отменена с влязло в сила Решение № 1261 от 18.03.2011 по админ. дело № 5843/2010 на АС СГ)
Преместваемите обекти трябва:
1. да отговарят на нормите за безопасност;
2. да се поддържат в добро състояние;
3. да не нарушават условията на обитаване;
4. да не затрудняват достъпността и проходимостта на градската среда;
5. да не са поставени в нарушение на настоящата наредба и на действащото законодателство;
6. да не застрашават безопасността на движение по улиците;
7. да не са поставени върху съоръжения на инженерната инфраструктура или сервитутната им зона, съгласно съответната наредба на МРРБ;
8. да не препятстват нормалното ползване на съседни сгради, преместваеми обекти и рекламни елементи;
9. да съответстват на приетите прототипи, когато са по типови проекти.
10. (нова с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009)
да не са поставени върху части от входове на жилищни и обществени сгради или в непосредствена близост до тях, както и в подколонни пространства;
11. (нова с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009)
да не служат за експониране на стоки от всякакъв характер извън обема наобекта или не по определения с проектната документация начин;
12. (нова с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009)
да не ограничават правилата за достъпност на средата, определени с Наредба № 6 от 26.11.2003 г. за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии на министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на земеделието и горите, министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването;
13. (нова с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009)
да са със защитни средства (решетки, мрежи и др.),  които да са с естетичен вид в съответствие с одобрените прототипи или с одобрената проектна документация."
(2) (отменена с влязло в сила Решение № 1261 от 18.03.2011 по админ. дело № 5843/2010 на АС СГ) В поземлени имоти с приложен застроителен план не се допуска поставяне на преместваеми обекти, с изключение на елементи на градското обзавеждане.
(3) (изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009; отменена с влязло в сила Решение № 1261 от 18.03.2011 по админ. дело № 5843/2010 на АС СГ)
Не се допуска поставяне на открити щандове, апарати, грилове, хладилни и др. витрини, както и на маси за сергийна търговия извън границите на определените пазари, с изключение на преместваеми обекти с кратковременен харак­тер във връзка с честване на официални национални празници, за срок не по-дълъг от 14 дни.
(4) (изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009)
Всеки собственик или ползвател на преместваем обект е длъжен да отбележи на видно място върху обекта името, адреса и телефона си, номера и датата на издаденото разрешение за поставяне, както и общински идентификационен номер за разположените обекти върху недвижими имоти-общинска собственост.

Раздел ІІІ.
(заглавие изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009г. на Столичния общински съвет) Схеми за поставяне на преместваеми обекти
Чл. 10.  (1) Разрешение за поставяне на преместваеми обекти върху държавни и общински имоти се издава въз основа на схема за поставяне.
(2) (изм. и доп. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009г. на СОС) Схемите за поставяне се одобряват от главния архитект на Столична община след решение на Общинския експертен съвет по устройство на територията. Схемите за поставяне в V-та зона се одобряват по реда на чл. 62, ал. 9 от Закона за устройство на територията.
(3) (нова с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009г. на СОС) При обсъждането на схемите за поставяне в работата на Общинския екс­пертен съвет по устройство на територията, съответно Районния експертен съвет по устройство на територията участват представители на браншовите орга­низации и сдружения с нестопанска цел, чиито членове извършват търговска дейност чрез преместваеми обекти.
(4) (изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009г. на Столичния общински съвет, предишна чл. 3) За държавните имоти схемата за поставяне се одобрява след съгласуване със съответната централна администрация, която стопанисва имота, а в останалите случаи – с областния управител.
(5) (изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009г. на Столичния общински съвет, предишна чл. 4) Със схемите за поставяне се определя пространственото разположение на преместваемите обекти, техният вид, размер и функция.
(6) (нова с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009г. на СОС) При предвиждане на разполагане на павилиони в група не се допуска дуб­лиране на функции.
Чл. 11.  (1) Разрешение за поставяне на преместваеми обекти върху имоти, които не са собственост на държавата или на общината, се издава въз основа на скица с указан начин на поставяне на преместваемия обект.
(2) Скицата с указан начин на поставяне определя пространственото разположение на преместваемия обект в поземления имот и неговия вид, размер и функция.
(3) Отстоянията на обектите от сгради и от регулационни и имотни граници се определят със скицата по ал. 1 съобразно правилата за строежи по Закона за устройство на територията и Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
(4) (изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009г. на СОС)  Скицата с указан начин на поставяне по ал. 1 се издава от главния архитект на общината, когато имотът се намира в І-ва, ІІ-ра, ІІІ-та и ІV-та зона, а в VI-та зона– от главния архитект на съответния район.
Чл. 12.  (1) Схемите за поставяне на преместваеми обекти върху имоти общинска собственост са столични и районни.
(2) Столични схеми за поставяне на преместваеми обекти са схемите за:
1.   (изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009г. на СОС)   преместваеми обекти в І-ва, ІІ-ра, ІІІ-та и IV-та и V-та зона;
2.  (изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009г. на СОС, предишна т. 3)   за веригите павилиони, разположени на територията на повече от 3 района (тото пунктове, павилиони за вестници и др. подобни).
(3) Районните схеми за поставяне на преместваеми обекти са схемите за:
1. (изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009г. на СОС)   преместваеми обекти в VІ-та зона.
2. преместваеми обекти в малките населени места, по смисъла на § 5, т. 7 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията.
Чл. 13.  (1) Изготвянето на схеми за поставяне по чл. 12, ал. 2 се извършва служебно от служители на Дирекция „Архитектура и градоустройство” или се възлага на правоспособни лица от главния архитект на общината.
(2) Изготвянето на схеми за поставяне по чл. 12, ал. 3 се извършва служебно от служители на съответния район или се възлага на правоспособни лица от кмета на района.
(3) ( нова с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009г. на СОС) За изготвяне на схемите по предходните алинеи се предоставят изходни материали от Направление "Архитектура и градоустройство" и предложения от браншовите организации и сдружения с нестопанска цел, чиито членове из­вършват търговска дейност чрез преместваеми обекти.
(4) ( нова с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009г. на СОС) Проектите на схеми за поставяне по ал. 1 и ал. 2 се обсъждат преди внасяне­то им в Общинския експертен съвет по устройство на територията, съответно в Районния експертен съвет по устройство на територията от проектанта на схемата и представители на браншовите организации и сдружения с нестопанска цел, чиито членове извършват търговска дейност чрез преместваеми обекти."
(5)  (изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009г. на СОС, предишна ал. 3) Схемите по предходните алинеи се съгласуват в зависимост от своя обхват и предназначение с дружествата доставчици на вода и енергия, държавните контролни и съгласувателни институции, както и съответни структурни звена на Столична община.
(6) (изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009г. на СОС, предишна ал. 4) Схемите за поставяне на преместваеми обекти в паркове и градини се одобряват по реда на чл. 62, ал. 9 от ЗУТ.
(7) (изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009г. на СОС, предишна ал. 5) Изменения в схемите за поставяне се правят по реда на създаването им.
Чл. 14.  (изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009г. на СОС)  (1) За територията на Столична община се въвеждат зони със забранителни, ограничителни и разрешителни режими, в зависимост от спецификата на градската среда, подробно описани в Приложение № 3 и представени графично - в Приложения № 7 и № 8.
(2)        В 1-ва зона не се допуска разполагането на преместваеми обекти, с изключение на тези с кратковременен характер, свързани с честване на официални на­ционални празници, културни и спортни прояви, за срок не по-дълъг от 7 дни.
(3)   Във П-ра зона не се допуска разполагането на:
1.            модулни павилиони по типов проект с площ над 6 м2;
2.            мобилни търговски съоръжения;
3.            атракционни съоръжения.
(4)        В Ш-та зона не се допуска разполагане на преместваеми обекти с площ над 9 м2.
(5)        В ІV-та зона не се допускат сезонни, акционни и атракционни преместваеми обекти в рамката на Главните входно-изходни магистрали (бул. "Цариградско шосе", бул. "Ботевградско шосе", бул. "Европа", бул. "Цар Борис III"), ограничени от ІV-ти градски ринг към центъра на града.
(6)   В V-та зона се допуска поставянето на преместваеми обекти само въз основа на схема одобрена по реда на чл. 62, ал. 9 от Закона за устройство на територията и съобразена с ограниченията на чл. 62, ал. 7 от Закона за устройство на те­риторията, чл. 12, т. 3 и т. 4 от Закона за устройството и застрояването на Сто­лична община.
(7)   (Нова с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009г. на Столичния общински съвет) В VІ-та зона се допуска разполагане на всички видове преместваеми обекти, съобразени с изискванията на тази наредба."
Чл. 15.  (1) (изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009г. на СОС)  Схемите за поставяне на преместваеми обекти се изработват върху кадастрална осно­ва или приложен регулационен план, с наличните данни от надземната и подземна инфраструктура.
(2)  Схемите за поставяне се изработват върху магнитен носител и се разпечатват в подходящ мащаб, както следва:
1. обща – показваща местоположението и вида на преместваемите обекти (единично или в група);
2. (доп. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009г. на СОС)  подробни – показващи функциите, точните размери на отделните преместваеми обекти и отстоянията към ограничители в публичните градски пространства.
(3) (изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009г. на СОС)  Схемите за поставяне на преместваеми обекти се придружават от таблица с данни за обекта, съгласно Приложение № 2.
Чл. 16.  Всички схеми за поставяне на преместваеми обекти са публични и се съхраняват на достъпно за гражданите място в столичната общинска администрация и се публикуват в сайта на Столична община.

Раздел ІV.
(заглавие изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009г. на Столичния общински съвет) Поставяне на преместваеми обекти
Чл. 17.  (1) Поставяне на преместваеми обекти се извършва въз основа на разрешение за поставяне.
(2) (изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009г. на СОС)  Искането за издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти се отправя до главния архитект на Столична община в І-ва, П-ра, Ш-та, ІV-та и V-та, а в VІ-та зона - до главния архитект на съответния район.
(3) (изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009г. на СОС)  Искане за разрешение за поставяне може да се отправя от:
1.  собственика на имота;
2. (доп. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009г. на СОС)  лице с писмен договор със собственика на имота или с изрично писмено съгласие от собственика на имота, с нотариално заверен подпис.
3.  един от съсобствениците на имота с изричното писмено съгласие на останалите съсобственици на имота, с нотариално заверени подписи
(4) (нова с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009г. на СОС)  Когато имотът е държавна или общинска собственост договорът по ал. 3, т. 2 и т. 3 се сключва по реда на Закона за държавната собственост, съответно по реда на Закона за общинската собственост и подзаконовите нормативни актове по приложението им въз основа на одобрена схема за поставяне или на скица с указан начин на поставяне.
Чл. 18. (изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009г. на СОС)  Разрешение за поставяне на преместваеми обекти в І-ва, П-ра, Ш-та, ІV-та и V-та зона се издава от главния архитект на общината, а в VІ-та зона - от главния архитект на съответния район.
Чл. 19.  (1) За издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект по индивидуални проекти се представят следните документи:
1.     заявление-образец;
2.     проектна документация и/или сертификати за безопасност на конструкцията;
3. (изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009г. на СОС)  документ за собственост, договор със собственика на имота и/или съгласие от съсобствениците имота с нотариално заверени подписи;
4.     съгласуване със специализираните контролни и съгласувателни органи в зависимост от вида, местоположението и предназначението на преместваемия обект.
(2) Проектната документация съдържа:
1. (изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009г. на СОС)  архитектурна част;
2. (изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009г. на СОС)  дизайнерска част;
3. (изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009г. на СОС)  инженерна част;
4.  (отм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009г. на СОС)
5.   (отм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009г. на СОС)
6.  (отм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009г. на СОС)
(3) (нова с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009г. на СОС)  Обемът и съдържанието на проектната документация са описани в Приложение № 4 към наредбата.
(4)  (изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009г. на СОС, предишна ал. 3)  Когато искането е за поставяне на преместваем обект с типови проекти и приет прототип се изисква само проектна документация относно временните външни връзки на обекта.
(5) (изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009г. на СОС, предишна ал. 4)  Проектната документация се подписва от лица с проектантска правоспособност.
1.           Чл. 20.  (1) (изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009г. на СОС)  Разрешение за поставяне на преместваеми обекти се издава за срока на договора, съгласието или споразумението със собственика на имота, но за не повече от пет го­дини;
(2) В случай на предсрочно прекратяване на договора или споразумението по ал. 1, срокът на разрешението за поставяне се счита автоматично за изтекъл и обектите се премахват по реда на ал. 3.
(3) (нова с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009г. на СОС)   В случай на удължаване срока на договорите или споразуменията за пре­местваеми обекти върху имоти, които не са държавна или общинска собственост автоматично се удължава и срока на издаденото разрешение за поставяне, но за не повече от максимално допустимия срок по ал. 1.
(4) Собственикът на преместваемият обект е длъжен за своя сметка да го премахне в седемдневен срок от датата на изтичане на срока на разрешението за поставяне.

Раздел V.
Елементи на градс­кото обзавеждане
(заглавие изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009г. на Столичния общински съвет)
Чл. 21.  (1) (Нова с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009г. на Столичния общински съвет; думите "въведени в серийно производство" и "некомерсиална" са обявени за нищожни с Решение № 10 от 18.01.2010 по админ. дело № 1445/2010 на АС СГ, потвърдено с Решение № 12868 от 02.11.2010 по админ. дело № 6712/2010 на ВАС) Елементи на градското обзавеждане по смисъла на тази наредба са ди­зайнерски продукти, въведени в серийно производство, предназначени за конк­ретна некомерсиална функция.
(2) (Нова с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009) Класификацията на елементите на градско обзавеждане, обединени в системи по функционален признак, се определя съгласно Приложение № 10.
(3) (Нова с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009) Елементи на градското обзавеждане се допускат във всички зони без ограничения, в зависимост от конкретните потребности.
(4) (Предишна ал. 1, доп. с   Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009) Разрешение за поставяне за елементи на градското обзавеждане се издава само в обществени и/или общодостъпни пространства въз основа на схема за поставяне, изработени по реда,
предвиден за преместваеми обекти или на скица с указан начин на поставяне.
(5) (Предишна ал. 2, изм. с  Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009) Разрешението за поставяне по ал. 4 може да бъде и за група елементи на градското обзавеждане.
(6) (Предишна ал. 3, изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009г. на Столичния общински съвет)За издаване на разрешението за поставяне по ал. 4 не се събират такси.
(7) (нова с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009; обявена за нищожна с Решение № 10 от 18.01.2010 по админ. дело № 1445/2010 на АС СГ, потвърдено с Решение № 12868 от 02.11.2010 по админ. дело № 6712/2010 на ВАС)
Елементите на градското обзавеждане не могат да служат за осъществяване на рекламна дейност по смисъла на тази наредба с изключение на посочените в тази наредба случаи."
Чл. 22. (1) (изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009) Спирките на масовия градски транспорт са елементи на градското обзавеждане, разположени в определен териториален обхват и могат да съдържат обозначителни знаци, табла, спирконавеси и други съпътстващите ги обек­ти и елементи, съгласно Приложение № 10. Спирките на масовия градски тран­спорт са общинска собственост.
(2) (нова с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009) Разрешението за поставяне на елементи и обекти в обхвата на спирките на масовия градски транспорт е едно за всички обекти и елементи в обхвата на спирката на масовия градски транспорт.
(3) (нова с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009) Схемите за поставяне на спирки на масовия градски транспорт се изработват въз основа на схемата на спирките на масовия градски транспорт на Столична община.
(4) (нова с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009) Обектите и елементите в обхвата на спирките на масовия градски транспорт се предоставят на трети лица за осъществяване на търговска или рекламна дейност по реда на Закона за общинската собственост и подзаконовите норма­тивни актове по приложението му.
Раздел VI. (заглавие изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009г. на СОС) Регистри. Въвеждане в експлоатация на преместваеми обекти
Чл. 23. (1) Директорът на дирекция “Контрол по строителството” организира воденето на публичен регистър на разрешенията за поставяне на преместваеми обекти и на удостоверенията за въвеждането им в експлоатация.
(2) (изм. и доп. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009г. на СОС) В регистъра по ал. 1 се вписват данни за местоположението на преместваемия обект, функцията му титуляра на раз­
решението за поставяне и срока за поставяне, съгласно Приложение № 2.
(3) Всяко разрешение или удостоверение по тази наредба на главния архитект на общината се изпраща в седемдневен срок на директора на дирекция „Контрол по строителството” на Столична община и в съответната районна общинска администрация. В същия срок копие от всяко разрешение или удостоверение по тази наредба на главния архитект на район се изпраща на директора на дирекция “Контрол по строителството” на Столична община.
(4) (изм. и доп. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009г. на СОС) Собствениците на преместваеми обекти по индивидуален проект са длъжни в седемдневен срок от поставянето им да поискат издаване на удостоверение за въвеждането им в експлоатация от органа, издал разрешението за поставянето им. Удостоверението за въвеждане в експлоатация се издава в седемдневен срок.
(5)   (изм.  с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009г. на СОС) Необходимите документи и процедура за издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация са подробно описани в Приложение № 5.

Глава трета
РЕКЛАМНИ ЕЛЕМЕНТИ
Раздел І. (заглавие изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009г. на Столичния общински съвет) Общи положения
Чл. 24. (1) (Доп. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009г. на Столичния общински съвет) Рекламен елемент по смисъла на тази наредба е съоръжение със самостоятелна или полусамостоятелна конструкция, което се закрепва временно върху терен, сграда или друг обект и служи за носител на рекламна площ. Рекламните елементи са класифицирани по вид и параметри в Приложение 6.
(2) (отм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009г. на СОС)
Чл. 25   Рекламните елементи могат да бъдат заявени за поставяне по реда на тази наредба въз основа на:
1. (изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009г. на СОС)  типови проекти - общински и корпоративни;
2. индивидуални проекти.
Чл. 26 (1) Кметът на общината възлага изработването на общински типови проекти за рекламни елементи по реда на Закона за обществените поръчки.
(2) (изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009г. на СОС) Типовите проекти се утвърждават със заповед от главния архитект на общината, становище на от Общинския експертен съвет по устройство на територията.
(3) (нова - Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009г. на СОС) Общинските типови проекти са общинска собственост. Те са общодостъп­ни и се съхраняват в Дирекция „Архитектура и градоустройство" на Столична община. Типовите проекти се предоставят при поискване на всяко лице, което иска да изработи или постави рекламен елемент, срещу заплащане на направените административни разходи за подготовка на копие от проекта.
(4) (нова - Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009г. на СОС) Отделни възложители могат да предлагат на главния архитект на Столична община да одобри корпоративни типови проекти. Корпоративният типов проект е собственост на съответния възложител.
(5) (нова с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009; доп. сРешение № 612 по Протокол № 76 от 04.11.2010)
Типовите проекти са задължителни за всички рекламни елементи, предвидени за разполагане върху общински имоти по одобрена схема. При приемане на прототипа се съставя подробен протокол с описание на изработения елемент и съответствието на неговите части и вложени материали с изискванията на утвърдения типов проект, като се прилага и снимков материал. Председателят на комисията издава удостоверение за съответствието на прототипа с утвърдения типов проект.
Чл. 27 (изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009) Разрешение за поставяне на рекламни елементи по типов проект се издава за елементи, чиито прототип е приет от комисия, назначена със заповед на главния архитект на Столична община.
Раздел ІІ. Изисквания към рекламните елементи
(заглавие изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009)
Чл. 28   (1) Рекламните елементи трябва:
1.     да отговарят на нормите за безопасност;
2.     да се поддържат в добро състояние;
3.     да не нарушават условията на обитаване;
4.     да не затрудняват достъпността и проходимостта на градската среда;
5.     да не са поставени и да не се ползват в нарушение на настоящата наредба и на действащото законодателство;
6.     да не застрашават безопасността на движение по улиците като закриват или наподобяват пътни знаци;
7.     да не се поставят върху елементи от системата за регулиране на движението по пътищата;
8.     да не се поставят върху съоръжения на инженерната инфраструктура или в сервитутната им зона по начин, нарушаващ изискванията за безопасност, препятстващ достъпа до тях или създаващ затруднения за нормалната им експлоатация;
9.     да не се поставят в обхвата на спирките на масовия градски транспорт, освен съпътстващите спирката елементи с типови проекти;
10. да не се поставят върху скулптурни паметници и др. елементи на декоративната пластика, както и непосредствено във визуалния обсег на възприятието им;
11. (изм. - Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009г. на СОС) да не се поставят върху сгради на представителните институции на държавната и общинска власт;
12. да не се поставят върху дървета и едроразмерна растителност;
13. (изм. - Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009г. на СОС) да не се поставят върху фасади на сгради, с изключение към търговски обекти на партерните етажи, калкани и странични фасади без прозорци или с прозорци, заемащи не повече от 20 % от площта на фасадата.
14. (изм. - Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009г. на СОС)да не се поставят върху ажурни огради с изключение на временни строителни и предпазни огради и в случаи, определени по реда на чл. 48, ал. 2 от За­кона за устройство на територията;
15. да не се поставят върху стени на гробищни паркове, както и в самите такива;
16. (изм. - Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009г. на СОС) да не се поставят върху стълбове на електропреносната и електроразпределителна мрежа, както и върху елементи на контактно-кабелната мрежа на градския транспорт, включително и когато изпълняват функции на улично осветление.;
17. (изм. - Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009г. на СОС) да не излизат извън границите на поземления имот, в който са поставени;
18. да не закриват други рекламни елементи, елементи от архитектурния вид на сградите, търговски или друг обществен обект, както и да не се затруднява подхода към тях;
19. да бъдат изработени от трайни материали, устойчиви на вятър и други атмосферни условия, съгласно нормативните изисквания;
20. да съответстват на приетите прототипи, когато рекламните елементи са по типови проекти;
21. да представляват ажурни решения в случаите на покривна реклама.
22. (нова - Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009г. на СОС)да не се поставят върху сгради паметници на културата без съгласието на Националния институт за паметниците на културата;
23.        (нова - Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009г. на СОС) да не се поставят върху транспортно-комуникационните съоръжения и техните предпазни огради;
24. (нова - Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009г. на СОС)) да не ограничават правилата за достъпност на средата определена с Наредба № 6 от 26.11.2003 г. за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии на министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на земеделието и горите, министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването;
(2) (изм. - Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009г. на СОС)   Всеки собственик или ползвател на рекламен елемент е длъжен да отбележи на видно място върху обекта името, адреса и телефона си, номера и датата на издаденото разрешение за поставяне, както и общински идентификационен номер за разположените обекти върху недвижими имоти-общинска собственост.

Раздел ІІІ. (заглавие изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009г. на Столичния общински съвет) Схеми за поставяне на рекламни елементи

Чл. 29   (1) Разрешение за поставяне на рекламни елементи с типови проекти върху държавни и общински имоти се издава въз основа на схема за поставяне.
(2) (изм. и доп. - Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009г. на СОС)Схемите за поставяне се одобряват от главния архитект на общината след решение на Общинския експертен съвет по устройство на територията. Схемите за поставяне в V-та зона се одобряват по реда на чл. 62, ал. 9 от Закона за устройство на територията.
(3) (нова - Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009г. на СОС) При обсъждането на схемите за поставяне в работата на Общинския екс­пертен съвет по устройство на територията участват представители на браншовите организации и сдружения с нестопанска цел, чиито членове извършват рекламна дейност чрез рекламни елементи.
(4) (Предишна ал. 3 - Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009г. на Столичния общински съвет)За държавните имоти схемата за поставяне се одобрява след съгласуване със съответната централна администрация, която стопанисва имота, а в останалите случаи – с областния управител.
(5) (нова - Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009г. на СОС) Със схемите за поставяне се определя пространственото разположение на рекламните елементи и техният тип.
Чл. 30   (1) Разрешение за поставяне на рекламни елементи върху имоти, които не са собственост на държавата или на общината, и на рекламни елементи с индивидуални проекти се издава въз основа на скица с указан начин на поставяне на рекламния елемент.
(2) Скицата с указан начин на поставяне определя пространственото разположение на рекламния елемент и неговия размер.
(3) (изм. - Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009г. на СОС)  Скицата с указан начин на поставяне по ал. 1 се издава от главния архитект на общината, когато имотът се намира в І-ва, ІІ-ра, ІІІ-та и ІV-та зона, а в VІ зона – от главния архитект на съответния район.
Чл. 31. (1) Схемите за поставяне на рекламни елементи с типови проекти върху имоти общинска собственост са столични и районни.
(2) (изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009г. на Столичния общински съвет)   Столични схеми за поставяне на рекламни елементи са схемите за рекламни елементи с типови проекти във ІІ-а, ІІІ-та, ІV-та и V-та зона.
(3) Районни схеми за поставяне на рекламни елементи са схемите за:
1.  (изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009г. на Столичния общински съвет)   рекламни елементи с типови проекти в ІV-та зона;
2.     рекламни елементи в малките населени места, по смисъла на § 5, т. 7 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията.
(4) (Отм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009г. на Столичния общински съвет)
Чл. 32.  (1) Изготвянето на схеми за поставяне по чл. 31, ал. 2 се извършва служебно от служители на Дирекция „Архитектура и градоустройство” или се възлага на правоспособни лица от главния архитект на общината.
(2) Изготвянето на схеми за поставяне по чл. 31, ал. 3 се извършва служебно от служители на съответния район или се възлага на правоспособни лица от кмета на района.
(3) (нова с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009г. на Столичния общински съвет) За изготвяне на схемите по предходните алинеи се предоставят изходни материали от Направление "Архитектура и градоустройство" и предложения от браншовите организации и сдружения с нестопанска цел, чиито членове извършват търговска дейност чрез рекламни елементи.
(4)   (нова - Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009г. на СОС)Проектите на схеми за поставяне по ал. 1 и ал. 2 се обсъждат преди внасянето им в Общинския експертен съвет по устройство на територията, съответно в Районния експертен съвет по устройство на територията от проектанта на схе­мата и представители на браншовите организации и сдружения с нестопанска цел, чиито членове извършват търговска дейност чрез рекламни елементи.
(5) (Предишна ал. 2 - с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009г. на Столичния общински съвет) Изменения в схемите за поставяне се правят по реда на създаването им.
Чл. 33. (изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г. на С)(1) Поставянето на рекламни елементи се забранява, ограничава и раз­решава в зависимост от спецификата на градската среда съобразно зоните по чл. 14, ал. 1.
(2)   В І-ва зона не се допуска разполагането на рекламни елементи, с изключение на покривна ажурна реклама.
(3)   Във П-ра зона не се допуска разполагането на рекламни елементи с едностранна рекламна площ над 4 м2, с изключение на покривна ажурна и ажурно-пластична реклама и рекламни елементи по калкани.
(4)   В Ш-та зона се допускат рекламни елементи с площ до 9 м2, с изключение
на рекламни елементи по покриви и калкани на сгради.
(5)         В ІV-та зона се разрешава разполагане на всички видове рекламни елементи,
с изключение на рекламни елементи с едностранна рекламна площ над 12 м2 в територията, ограничена от ІV-ти градски ринг към центъра (бул. "Г. М. Ди­митров", бул. "Асен Йорданов", "Източна тангента" (проф. "Цветан Лазаров", ул. "Кривина", ул. "Боян Магесник"), бул. 'Ген. Данаил Николаев"; ул. "Владайска река"; Първа задгарова артерия, бул. "Илиянци", ул.  "Никола Михайловски", ул. "Крум Стоянов", ул. "Богданци", бул. "Вардар", бул. "Никола Мушанов"; бул. "Овча Купел"; пробив бул. "Тодор Каблешков" (в участъка от ул. "Луи Айер" до бул. "Симеоновско шосе"), с изключение на покривна рек­лама и рекламни елементи по калкани.
(6)   В V-та зона се разрешава разполагането на рекламни елементи само въз ос­
нова на схема, одобрена по реда на чл. 62, ал. 9 от Закона за устройство на територията.
(7)   В VІ-та зона се допускат всички видове рекламни елементи.
(8)   Зонирането на територията на Столична община е отразено графично в При­ложение № 7 и Приложение № 8."
Чл. 34. (изм. с Решение № 1 по Протокол № 29/15.01.2009г. на СОС)  (1) Схемите за поставяне на рекламни елементи се изготвят върху кадастрална основа или приложен регулационен план, с наличните данни от надземната и подземна инфраструктура.
(2) Схемите за поставяне се изработват върху магнитен носител и се разпечатват в подходящ мащаб, както следва:
1.     обща – показваща местоположението и вида на рекламните елементи (единично или в група).
2.     подробни – показващи точните размери на отделните рекламни елементи и отстоянията към ограничители в публичните градски пространства.
Чл. 35.  Всички схеми за поставяне на рекламни елементи са публични и се съхраняват на достъпно за гражданите място в столичната общинска администрация и се публикуват в сайта на Столична община.

Раздел ІV. (заглавие изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009г. на Столичния общински съвет) Поставяне, регистриране и премахване на рекламни елементи
Чл. 36.  (изм. с Решение № 1 по Протокол № 29/15.01.2009г. на СОС)  
(1) Поставяне на рекламни елементи се извършва въз основа на разрешение за поставяне.
(2) Искането за издаване на разрешение за поставяне на рекламни елементи се отправя до главния архитект на Столична община в І-ва, П-ра, Ш-та, ІV-та и V-та зона, а в VІ-та зона - до главния архитект на съответния район.
(3)   Искане за разрешение за поставяне може да се отправя от:
1.  собственика на имота;
2.           лице с писмен договор със собственика на имота или с изрично писмено съгласие от собственика на имота с нотариално заверен подпис;
3.           един или няколко от съсобствениците на имота с договор или   изричното писмено съгласие на останалите съсобственици на имота, с нотариално заверени подписи;
(4)   Когато имотът е държавна или общинска собственост договорът по ал. 3, т. 2 и т. 3 се сключва по реда на Закона за държавната собственост, съответно по реда на Закона за общинската собственост и подзаконовите нормативни актове по приложението им въз основа на одобрена схема за поставяне или на скица с указан начин на поставяне.
(5)   При поставяне на рекламен елемент върху сграда с режим на етажна собственост, договорът или съгласието от етажната собственост се оформят по реда на Закона за собствеността и на Правилника за управлението, реда и надзора на етажната собственост.
Чл. 37.  (изм. с Решение № 1 по Протокол № 29/15.01.2009г. на СОС)  
Разрешение за поставяне на рекламни елементи в І-ва, П-ра, Ш-та, ІV-та и V-та зона се издава от главния архитект на общината, а в VІ-та зона - от главния архитект на съответния район.
Чл. 38.  (1) За издаване на разрешение за поставяне на рекламен елемент по индивидуални проекти се представят следните документи:
1.     заявление-образец
2.     проектна документация;
3.     (изм. с Решение № 1 по Протокол № 29/15.01.2009г. на СОС)   документ за собственост, договор със собственика на имота и/или съгласие от съсобствениците имота с нотариално заверени подписи;
4.     съгласуване със специализираните контролни и съгласувателни органи в зависимост от вида и местоположението на рекламния елемент.
(2) (изм. и доп. с Решение № 1 по Протокол № 29/15.01.2009г. на СОС)   Проектната документация съдържа:
1.архитектурна част;
2.      дизайнерска част;
3. инженерна част
(3) (нова с Решение № 1 по Протокол № 29/15.01.2009г. на СОС)   Обемът и съдържанието на проектната документация са описани в Приложение № 9 към наредбата.
(4) (изм. с Решение № 1 по Протокол № 29/15.01.2009г. на СОС)   Когато искането е за поставяне на рекламен елемент по типов проект се изисква само проектна документация относно временните външни връзки на елемента.
(5)  (изм. с Решение № 1 по Протокол № 29/15.01.2009г. на СОС)   Проектната документация се подписва от лица с проектантска правоспособност.
Чл. 39.  (1) Разрешение за поставяне на рекламни елементи се издава за срока на договора, съгласието или споразумението със собственика на имота, но за не повече от пет години.
(2) (отм. с Решение № 1 по Протокол № 29/15.01.2009г. на СОС)  
(3) В случай на предсрочно прекратяване на договорите или споразуменията по ал. 1, срокът на разрешението за поставяне се счита автоматично за изтекъл и обектите се премахват по реда на ал. 4.
(4) Собственикът на рекламния елемент е длъжен за своя сметка да го премахне в седемдневен срок от датата на изтичане на срока на разрешението за поставяне.
(5) (нова с Решение № 1 по Протокол № 29/15.01.2009г. на СОС)   В случай на удължаване срока на договорите или споразуменията за рекламни елементи върху имоти, които не са държавна или общинска собственост, автоматично се удължава и срокът на издаденото разрешение за поставяне, но за не повече от максимално допустимия срок по ал. 1.
(6) (нова с Решение № 1 по Протокол № 29/15.01.2009г. на СОС; обявена за нищожна с Решение № 10 от 18.01.2010 по админ. дело № 1445/2010 на АС СГ, потвърдено с Решение № 12868 от 02.11.2010 по админ. дело № 6712/2010 на ВАС)
Собствениците на рекламни елементи са длъжни ежегодно, най късно седем календарни дни преди изтичане на едногодишен срок от издаване на разрешението за поставяне, да искат презаверка на издаденото разрешение за поставяне. Органът издал разрешението за поставяне го презаверява след проверка дали съществуващият елемент отговаря на одобрената проектна документация.
(7) (нова с Решение № 1 по Протокол № 29/15.01.2009г. на СОС; обявена за нищожна с Решение № 10 от 18.01.2010 по админ. дело № 1445/2010 на АС СГ, потвърдено с Решение № 12868 от 02.11.2010 по админ. дело № 6712/2010 на ВАС)
За неизпълнение на задълженията по ал. 6 се носи отговорност по Глава девета от наредбата.
Чл. 40.  (1) Директорът на дирекция “Контрол по строителството” организира воденето на публичен регистър на разрешенията за поставяне на рекламни елементи и на удостоверенията за въвеждането им в експлоатация.
(2) (изм. с Решение № 1 по Протокол № 29/15.01.2009г. на СОС)В регистъра по ал. 1 се вписват данни за местоположението, вида на елемента, титуляра на разрешението за поставяне и срока за поставяне.
(3) (изм. с Решение № 1 по Протокол № 29/15.01.2009г. на СОС)В седемдневен срок от издаването копие от всяко разрешение за поставяне на рекламен елемент на главния архитект на Столична община, заедно с екзем­пляр от проектната документация, се изпраща на директора на дирекция „Контрол по строителството" на Столична община и в съответната районна общинска администрация, съответно копие от всяко разрешение за поставяне на рекламен елемент на главния архитект на съответния район, заедно с екземпляр от проек­тната документация, се изпраща на директора на дирекция "Контрол по строи­телството" на Столична община.
(4) (отм. с Решение № 1 по Протокол № 29/15.01.2009г. на СОС)    
(5) (отм. с Решение № 1 по Протокол № 29/15.01.2009г. на СОС)  

Глава четвърта
ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ
Раздел І. (заглавие изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009г. на Столичния общински съвет) Фирмени  надписи

Чл. 41.  (1) Фирмените надписи са информационни елементи, съдържащи само наименованието, търговската марка и/или дейността на лице в конкретен обект и които се поставят в/на недвижимия имот, в който се намира седалището или дейността на лицето.
(2) Фирмените надписи могат да бъдат поставяни:
1. (доп. с Решение № 1 по Протокол № 29/15.01.2009г. на СОС)    върху козирки, навеси и маркизи към партерните части на сградите непосредствено принадлежащи към обекта, чиято функция обозначават;
2. (доп. с Решение № 1 по Протокол № 29/15.01.2009г. на СОС)вертикално или хоризонтално по фасадите когато функцията, която обозначават се осъществява в повече от ¾ от площта на сградата на нежилищни сгради, в които се осъществява дейността на лицето.
(3) (доп. с Решение № 1 по Протокол № 29/15.01.2009г. на СОС)    Когато фирменият надпис е поставен върху козирки, навеси и маркизи на партерни помещения, той не може да ги надвишава с повече от 1 м., както и да закрива отвори по фасадата на сградата.
(4) (изм. и доп. с Решение № 1 по Протокол № 29/15.01.2009г. на СОС)  Когато фирменият надпис по чл. 41, ал. 2, т. 2 се издава от фасадата на сградата, на която е поставен, неговият най-отдалечен край не може да бъде на повече от 1,50 м. от фасадата, а когато е поставен на височина под 2,50 м. от нивото на терена, не може да се издава от фасадата на сградата повече от 0,15 м. Фирменият надпис по чл. 42, ал. 2, т. 1 не може да се издава от фасадата на сградата повече от 0,15 м., когато е разположен на височина под 2,50 м. от нивото на терена.
Чл. 42.  (1) Фирмените надписи се одобряват с инвестиционния проект за изграждане или преустройство на обекта, който обозначават, от компетентния за това орган.
(2) (изм. и доп. с Решение № 1 по Протокол № 29/15.01.2009г. на СОС)  В случаите, когато поставянето на фирмени надписи не е свързано с изг­раждане или преустройство на даден обект, проектът на фирмения надпис се одобрява от главния архитект на съответния район, който издава и разрешението за поставяне.
(3) Не се изисква одобрение за поставяне на фирмени надписи с размер до 0,25 м2, когато същите са поставени на нивото на партера и успоредно на стената.
Чл. 43.  Фирмените надписи са собственост на собствениците или ползвателите на обектите, за които са предназначени.
Чл. 44.  (изм. и доп. с Решение № 1 по Протокол № 29/15.01.2009г. на СОС)  (1) Отговорни за редовността на фирмените надписи по смисъла на тази наредба са ползвателите на обектите, за които са предназначени.
(2) (нова с Решение № 1 по Протокол № 29/15.01.2009г. на СОС)Фирмените надписи следва да бъдат свалени от ползващото ги лице в 3-дневен срок от прекратяването на съответната дейност на обекта."
Чл. 45.  (изм. и доп. с Решение № 1 по Протокол № 29/15.01.2009г. на СОС) Фасадите на търговските обекти, извън витрините и на одобрените с
инвестиционния проект места, не могат да се ползват за излъчване на рекламни послания.

Раздел ІІ. (заглавие изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009г. на Столичния общински съвет) Фирмени  информационно-указателни табели. Фирмени тотеми
Чл. 46. (изм. с Решение № 1 по Протокол № 29/15.01.2009г. на СОС)
(1) Фирмените информационно-указателни табели обозначават определени обекти или дейности или упътват към местоположението им. Фирмената информационно-указателна табела може да съдържа само наименование (лого) на фирмата, адрес, указателна стрелка и обозначение за разстояние в цифри. Фирмената информационно-указателна табела не може да служи за излъчване на рекламни послания.
(2) Не се допуска разполагането на фирмени информационно-указателни табели в І-ва и П-ра зона, както и в ІV-та зона в рамката на главните входно-изходни магистрали на София (бул. "Цариградско шосе", бул. "Ботевградско шосе", бул. "Европа", бул. "Цар Борис III"), ограничени от ІV-ти градски ринг към центъра.
Чл. 47.  (изм. с Решение № 1 по Протокол № 29/15.01.2009г. на СОС)
(1) Всяко юридическо или физическо лице има право да разположи върху имоти общинска собственост до шест броя фирмени информационно-указателни табели, свързани с един негов обект или дейност.
(2)         На една улица (булевард) могат да се поставят не повече от две фирмени информационно-указателни табели за един обект или дейност - по една за вся­ка посока на движението.
(3)         Върху стълбовете за улично осветление могат да се поставят само фирмени информационно-указателни табели по типов проект, утвърден със заповед на главния архитект на Столична община.
(4)         Не се разрешава поставяне на фирмени информационно-указателни табели върху дървета и стълбове на електро-преносната и електроразпределителната мрежи.
(5)         За разполагане на фирмени информационно-указателни табели върху стълбове, собственост на „Столичен електротранспорт" ЕАД, договорите се сключ­ват с ръководителя на дружеството при спазване на изискванията на настояща­та наредба."
Чл. 48.  (изм. с Решение № 1 по Протокол № 29/15.01.2009г. на СОС) Фирмените информационно-указателни табели се поставят с разрешение на кмета на Столичната община или упълномощено от него лице въз основа на типови проекти, одобрени от главния архитект на Столична община за срок не по-дълъг от една година.
Чл. 49.  (отм. с Решение № 1 по Протокол № 29/15.01.2009г. на СОС)
Чл. 50.  (1) Фирмена информационно-указателна табела може да се поставя върху общински имоти и сгради, за да обозначи факта на изграждане и/или поддържане на общински публични озеленени площи, инфраструктура или сгради от трети лица безвъзмездно в полза на общината въз основа на договор.
(2) Площта на фирмената информационно-указателна табела по ал. 1 не може да надвишава 1,00 м2.
(3) За един обект по ал. 1 може да се поставя една фирмена информационно-указателна табела.
(4) Фирмената информационно-указателна табела по ал. 1 не може да служи за излъчване на рекламни послания или да съдържа повече информация от указаната в ал. 1.
(5) (нова с Решение № 1 по Протокол № 29/15.01.2009г. на СОС)Не се допуска върху изграденото, поставените обекти и елементи въз основа на договора по ал. 1 да се поставят обозначителни знаци и други рекламни послания.
Чл. 51.  (1) (изм. с Решение № 1 по Протокол № 29/15.01.2009г. на СОС) Фирменият тотем представлява индивидуален рекламен монументално-декоративен елемент, обозначаващ местонахождението на обект.
(2) (доп. с Решение № 1 по Протокол № 29/15.01.2009г. на СОС) Фирменият тотем може се постави само в непосредствена близост до обозначения обект-в границите на урегулирания поземлен имот, в който се намира.
(3) Поставянето на фирмен тотем може да бъде предвидено с инвестиционния проект за изграждане на обекта и да се допусне с общото разрешение за строеж, както и по отделни индивидуални проекти и разрешение за поставяне.
(4) (изм. с Решение № 1 по Протокол № 29/15.01.2009г. на СОС) Разрешението за поставяне на фирмен тотем се издава от главния архитект на компетентен да одобри инвестиционния проект и да издаде разрешение за строеж за обекта, чието местоположение се обозначава с тотема.
(5) (изм. с Решение № 1 по Протокол № 29/15.01.2009г. на СОС)Не се допуска разполагането на фирмени тотеми в І-ва и П-ра зона."
(6) За един обект може да се поставя само един фирмен тотем.

Раздел ІІІ. (заглавие изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009г. на Столичния общински съвет) Временни  информационни  елементи
Чл. 52.  (изм. с Решение № 1 по Протокол № 29/15.01.2009г. на СОС) Временни информационни елементи са определени в Приложение № 6 и съдържат информация, свързана с конкретни икономически, социални, културни, политически и спортни прояви с фиксирано времетраене, посочено в текста на изписаната информация. С такива елементи не могат да се рекламират стоки или услуги.
Чл. 53.  (1) (изм. с Решение № 1 по Протокол № 29/15.01.2009г. на СОС) Временните информационни елементи се поставят за срок не по-дълъг от 14 дни въз основа на разрешение на кмета на Столичната община или упълномощено от него лице.
(2) (отм.. с Решение № 1 по Протокол № 29/15.01.2009г. на СОС)
Чл. 54.  (изм. с Решение № 1 по Протокол № 29/15.01.2009г. на СОС) Върху сгради могат да се поставят временни надписи за събития, които се осъществяват в сградата.
Чл. 55.  Не се разрешава ползването на дървета или друга растителност за закрепване на временни информационни елементи, както и излъчването на рекламни послания чрез временни рекламно-информационни елементи в полза на търговци, продукти и събития без връзка с конкретната проява.
Чл. 56.  (изм. с Решение № 1 по Протокол № 29/15.01.2009г. на СОС) Кметът на общината може да разреши със заповед поставяне на временни информационни елементи в общински имоти, във връзка със събития от общинско, национално или международно значение с некомерсиален характер.
Чл. 57.  Временните информационни елементи се демонтират до три дни след изтичане на срока на разрешаването им от собственика или ползващото информацията лице.
Чл. 57а. (нов с Решение № 1 по Протокол № 29/15.01.2009г. на СОС)
(1) Плакати и други материали свързани с провеждането на избори за органи на властта могат да се лепят само на определените за това места.
(2)         Столичният общински съвет в срок от два месеца преди изборния ден опре­деля с решение местата по ал. 1.
(3)         Политическите организации и независимите кандидати са длъжни да премахнат своите плакати и други материали в седмодневен срок след изборния ден.
(4)         Политически организации и независими кандидати допуснали техни плака­ти и други материали да се лепят в нарушение на тази наредба се наказват по реда на Глава девета."

Глава пета
ОБЩЕСТВЕНИ  ИНФОРМАЦИОННИ И МОНУМЕНТАЛНО-ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ
Раздел І. (заглавие изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009г. на Столичния общински съвет) Обществени  информационни елементи
Чл. 58.  Обществените информационни елементи служат за разпространение на обществена информация, чрез информационно-указателни табели, афишни колони и обществени информационни табла.
Чл. 59   (доп. с Решение № 1 по Протокол № 29/15.01.2009г. на СОС) Обществените информационните елементи са с типови проекти, утвърдени от главния архитект на общината за територията на цялата община по предложение на Общинския експертен съвет по устройство на територията.
Чл. 60  (1) Информационно-указателните табели обозначават местонахождението на обществени обекти, изискване за спазване на определено поведение, наименования на улици, площади и др. или упътват към местоположението на определен обект или дейност.
(2) Информационно-указателните табели се поставят от общинската администрация в публичното градско пространство, както и безвъзмездно върху сгради, огради и други елементи, които не са общинска собственост.
Чл. 61   (1) Афишните колони и обществените информационни табла служат за поставяне на безплатни съобщения на гражданите или за обществени културни, спортни, хуманитарни и други обществени прояви.
(2) (доп. с Решение № 1 по Протокол № 29/15.01.2009г. на СОС) Афишните колони и обществените информационни табла се поставят от общината в общински имоти въз основа на схема, одобрена по реда за одобряване на схема за поставяне на рекламни елементи. Афишните колони и обществените информационни табла са общинска собственост.
(3) (изм. с Решение № 1 по Протокол № 29/15.01.2009г. на СОС) Забранява се разлепването на афиши, плакати, листовки, некролози и други обществени информационни елементи по стълбовете на уличното осветление, електропреносната и електроразпределителна мрежа, стълбовете на контактната мрежа на масовия градски транспорт, контейнерите за събиране на твърди битови отпадъци, фасади на сгради, върху дървета и едроразмерна растителност както и на всякакви други непредвидени за целта места.
Чл. 62.  За премахване или увреждане по какъвто и да било начин на информационни елементи се налагат санкции по Глава девета.

Раздел ІІ. (заглавие изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009г. на Столичния общински съвет) Монументално-декоративни
Чл. 63.  (1) (изм. с Решение № 1 по Протокол № 29/15.01.2009г. на СОС Монументално-декоративните елементи служат за общо оформяне на градската среда и за обозначаване на значими събития за общината и за страната и не са предназначени да излъчват каквито и да било рекламни послания или да служат за търговска дейност.
(2) (изм. с Решение № 1 по Протокол № 29/15.01.2009г. на СОС Главният архитект на общината разрешава по индивидуални проекти поставянето на монументално-декоративните елементи въз основа на решение на Столичния общински съвет по реда на Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на Столична община.
Чл. 64.  За премахване или увреждане по какъвто и да било начин на декоративно-монументалните елементи се налагат санкции по Глава девета.

Глава шеста
ПРАВИЛА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ И РЕКЛАМНИ ЕЛЕМЕНТИ В ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
Чл. 65.  (отм. с Решение № 1 по Протокол № 29/15.01.2009г. на СОС)
Чл. 66.  (отм. с Решение № 1 по Протокол № 29/15.01.2009г. на СОС)
Чл. 67.  (отм. с Решение № 1 по Протокол № 29/15.01.2009г. на СОС)
Чл. 68.  (отм. с Решение № 1 по Протокол № 29/15.01.2009г. на СОС)

ЧАСТ ВТОРА (заглавие изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009г. на Столичния общински съвет)
РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ на територията на Столична община

Глава седма
ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 69.  (1) Рекламна дейност по смисъла на тази наредба е всяко отправено рекламно послание към неограничен кръг адресати чрез градското пространство, с цел да се стимулира реализация на стоки или услуги.
(2) Рекламното послание може да се съдържа в текст, изображение, обемна форма или друго визуално внушение, в т.ч. и провеждането на целеви мероприятия.
(3) Тази наредба не урежда обществени отношения свързани с осъществяване на  рекламна дейност, посредством електронни медии и печатни издания.

Глава осма
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ
Чл. 70.  (1) Рекламната дейност по чл. 69. се упражнява чрез следните  рекламни средства:
1. рекламни елементи по смисъла на Раздел първи;2. чрез рекламни превозни средства;3. реклама по строежи;
4. художествени рекламни изображения;
5. чрез провеждане на целеви рекламни мероприятия, провеждани в публичните пространства за широко обществено ползване.
(2) Разпоредбите по този раздел намират съответно приложение при използването на фирмени надписи, фирмените информационно-указателни табели и временни информационни елементи по смисъла на Раздел първи.
Чл. 71.  (1) Рекламната дейност се осъществява при спазване на следните изисквания:
1. да не представлява реклама забранена със закон, както и да не  накърнява общоприетите морални ценности;
2. рекламните послания да не съдържат, под каквато и да е форма, омраза, насилие, расова и етническа или политическа нетърпимост;
3. рекламните послания да не съдържат невярна или подвеждаща информация;
4. да не нарушава правилата за търговия и защита на потребителите;
5. да се използват  форми и носители, отговарящи на нормативните изисквания за ползването им с такова предназначение;
6. рекламните послания да не са с текстове, изписани само на чужд език;
7. рекламните послания да не накърняват правата и доброто име на физически или юридически лица, както и да не представлява реклама на стоки или услуги посредством твърдения за недостатъци на други стоки и услуги.
(2) Всеки собственик или ползвател на рекламен елемент е длъжен да отбележи на видно място върху обекта името/фирмата, адрес и телефон за контакт.
Чл. 72.  (отм. с Решение № 1 по Протокол № 29/15.01.2009г. на СОС)
Чл. 73. За извършване на рекламна дейност чрез рекламни елементи е необходимо последните да са поставени по реда на Раздел Първи от настоящата Наредба.
Чл. 74.  (изм. с Решение № 1 по Протокол № 29/15.01.2009г. на СОС)
(1)Извършването на рекламна дейност по подвижния състав на градския тран­спорт автобуси, тролейбуси, трамвайни и подземни мотриси, реклама със специализирани рекламни автомобили или автомобили, оборудвани със съоръжения за носене на реклама, реклама от въздуха с помощта на летателни апарати, вкл. рекламни балони, се допуска въз основа на разрешение от кмета на Столичната община или упълномощено от него лице
(2) Престоят и паркирането на специализираните рекламни автомобили и такива, оборудвани със съоръжения за носене на реклама, се подчинява на общия режим. Не се разрешава престоя и паркирането да възпрепятства визуалното възприемане на други рекламни елементи или да затруднява подхода към търговски или друг обществен обект, както и да не препятства по никакъв начин движението на масовия градски транспорт. Не се разрешава поставянето на автомобили и други предмети по тротоарите с рекламиране на дейност, услуги или стоки на находящи се в близост обекти.
(3) Изключение от забраните по ал. 4 се допуска само при провеждане на мероприятия по Закона за събранията, митингите и манифестациите и други обществени събития – с разрешение на кмета на Столична община.
(4) Не се допуска при осъществяването на рекламна дейност със средствата по ал. 1 да се използват светлинни и/или звукови сигнали, както и да се излъчват рекламни послания чрез звук.
(5)   Рекламна дейност по подвижния състав на градския транспорт – автобуси, тролейбуси, трамвайни и подземни мотриси се извършва въз основа на разрешение от кмета на Столичната община или упълномощено от него лице.
Чл. 75. (1) (изм. с Решение № 1 по Протокол № 29/15.01.2009г. на СОС)
Рекламна дейност върху строежи е разполагането на всякакви носители на реклама извън табелите на строителните обекти, изискуеми по чл. 157, ал. 5 от ЗУТ. На един строеж може да се поставя една табела, с площ не по-голяма от 0,70 м2.
(2) (изм. с Решение № 1 по Протокол № 29/15.01.2009г. на СОС)
Всички останали площи по оградата, покритията на скелето или по самия строеж, както и елементи или табели върху поземления имот, в който се извършва строителството, които се ползват за отправяне на рекламни послания на възложителя, строителя, проектанта, консултанта и/или на други лица, представляват осъществяване на рекламна дейност. Местата и средствата за осъществяване на тази дейност се определят от органа издал разрешението за строеж и представляват част от проектната документация на обекта.
(3) (изм. с Решение № 1 по Протокол № 29/15.01.2009г. на СОС) Не се разрешава лепенето на афиши, плакати и други обяви по оградите на строителните обекти.
Чл. 76.  (1) (изм. с Решение № 1 по Протокол № 29/15.01.2009г. на СОС) При саниране на фасадите на съществуващи сгради се разрешава със заповед на главния архитект на общината да се извършва рекламна дейност върху площта на покритията на скелето за срока на строително-ремонтните и възстановителни работи, но за не повече от дванадесет месеца.
(2) (отм. с Решение № 1 по Протокол № 29/15.01.2009г. на СОС)
(3) (изм. с Решение № 11453/06.10.2009 г. на ВАС, ІІ-ро отделение; изм. с Решение № 612 по Протокол № 76 от 04.11.2010) Когато при изтичане на срока по предходните алинеи се установи, че заявеното саниране не е осъществено,  извършителят се наказва по реда на Глава девета.
Чл. 77. (1) (доп. с Решение № 1 по Протокол № 29/15.01.2009г. на СОС) Кампанийната (акционна) реклама представлява организиране на представяне на стоки и/или търговска дейност чрез ревюта, хепънинги, промоции, раздаване на рекламни листовки, брошури, мостри и др.
(2) (доп. с Решение № 1 по Протокол № 29/15.01.2009г. на СОС) Кампанийна (акционна) реклама в публичните пространства за широко обществено ползване се разрешава със заповед на кмета на съответния район за срок до един месец. С разрешението се определят местата и начина на извършване на дейността.
(3)  (изм. с Решение № 1 по Протокол № 29/15.01.2009г. на СОС, предишна ал. 4) Осъществяването на рекламна дейност чрез кампанийна реклама не може да нарушава обществения ред и спокойствието на гражданите, както и да се провежда в часовете между 22.00 ч. и 08.00 ч.
Чл. 78. (1) Художествените рекламни изображения представляват рисувани рекламни послания върху непокрити калканни стени на сгради или върху други естествени или изкуствени обекти.
(2) Художествените рекламни изображения не могат да се поставят върху фасади на сгради, в обхвата на улици, обществени паркинги и пътни платна.
(3) (изм. с Решение № 1 по Протокол № 29/15.01.2009г. на СОС) Художествени рекламни изображения се поставят с разрешение на главния архитект на общината за І-ва, ІІ-ра, ІІІ-та, ІV-та и V-та зона, а в VІ-та – от главния архитект на съответния район.
(4)   (отм. с Решение № 1 по Протокол № 29/15.01.2009г. на СОС)
Чл. 78а. (нов с Решение № 1 по Протокол № 29/15.01.2009г. на СОС)
(1) Рекламна дейност, извършвана чрез прожекционни апарати върху сгради и други естествени или изкуствени обекти, се допуска с разрешение на кмета на Столичната община или упълномощено от него лице.
(2)Не се разрешава прожекционните апарати да се разполагат върху общински имоти.
(3)Не се разрешава извършване на рекламна дейност чрез средствата по ал. 1:
1.Върху жилищни сгради;
2.В непосредствена близост до жилищни сгради;
3.Без съгласие на собственика на сградата или обекта, върху който се прожектират рекламните послания;
4.Върху обекти разположени в терени на зелената система;
5.По начин, който да застрашава безопасността на движение.

Глава девета
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 79.  Кметът на общината и кметовете на райони упражняват общ надзор по спазването на тази наредба.
Чл. 80.  (1) (изм. с Решение № 612 по Протокол № 76 от 04.11.2010) Лицата по чл. 223, ал. 2 от Закона за устройство на територията съставят констативни актове за нарушения по смисъла на чл. 57а, ал.1 от Закона за устройство на територията и за нарушения по Глава втора и Глава трета. Същите се съобщават на нарушителите по предвидения законов ред.
(2) (изм. с Решение № 1 по Протокол № 29/15.01.2009г. на СОС) В седемдневен срок от връчването на констативния акт по ал. 1, кметът на общината издава заповед за премахване на преместваемия обект, на рекламния, информационния или монументално-декоративен елемент.
(3) (изм. с Решение № 1 по Протокол № 29/15.01.2009г. на СОС) Ако в указания в заповедта по ал.2 срок преместваемият обект, рекламния, информационния или монументално-декоративния елемент не бъде премахнат доброволно, същият се премахва принудително от Столична община за сметка на нарушителя.
(4) При необходимост принудителното изпълнение на заповедта по ал. 3 се осъществява със съдействието на полицията.
(5) (изм. с Решение № 1 по Протокол № 29/15.01.2009г. на СОС) Когато собственикът на преместваемия обект, на рекламния, информационния или монументално-декоративния елемент, поставен в чужд имот, е неизвестен, констативният акт се връчва на собственика на имота. В този случай със заповедта по ал. 2 кметът на общината задължава собственика на имота да го премахне за своя сметка.
(6) (изм. с Решение № 1 по Протокол № 29/15.01.2009г. на СОС) Когато собственикът на преместваемия обект, на рекламния, информационния или монументално-декоративния елемент, поставен върху имот общинска собственост, е неизвестен, констативният акт и заповедта за премахване се поставят на видно място върху обекта в присъствието на двама свидетели и на определените за това места в сградата на общинската администрация.
(7) (отм. с Решение № 1 по Протокол № 29/15.01.2009г. на СОС)
(8) (отм. с Решение № 1 по Протокол № 29/15.01.2009г. на СОС)
(9) За нарушения по тази наредба на виновните лица се съставят актове за установяване на административни нарушения от служители на Столичен инспекторат.
(10) (изм. с Решение № 612 по Протокол № 76 от 04.11.2010)
След изтичане на тридневен срок от връчване на акта по ал. 9 кметът на общината издава наказателно постановление, с което налага глоба на физически лица, а на еднолични търговци и юридически лица – имуществена санкция, съобразно тежестта на извършеното нарушение на наредбата, ако нарушителят не подлежи на по-тежко наказание по друг нормативен акт.
Чл. 81.  При явно маловажни случаи на нарушаване на тази наредба не се съставя акт за установяване на административно нарушение, а се налагат глоби по реда и в размера предвиден с чл. 39, ал. 1 и ал.2 от Закона за административните нарушения и наказания.
Чл. 82. (изм. с Решение № 612 по Протокол № 76 от 04.11.2010)
Нарушения по Част втора на настоящата наредба се констатират от служителите на Столичен инспекторат и на сектор „Реклама” на Столична община.
Чл. 83. (изм. с Решение № 612 по Протокол № 76 от 04.11.2010)
Когато констатираните нарушения в осъществяване на рекламната дейност по Част втора представляват нарушения и по Част първа, служителите по чл. 82 уведомяват лицата по чл. 223, ал. 2 от Закона за устройство на територията за нарушението.
Чл. 84. (изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009; изм. с Решение № 612 по Протокол № 76 от 04.11.2010)
Рекламодател или друг възложител на обществена или политическа кампания, който допусне поставянето на рекламни или агитационни материали в нарушение на тази наредба се наказва с глоба за физически лица в размер от 500 до 5 000 лв., а за еднолични търговци и юридически лица с имуществена санкция в размер от 5 000 до 50 000 лв., съобразно тежестта на извършеното нарушение на наредбата, ако нарушителят не подлежи на по-тежко наказание по друг нормативен акт.
Чл. 85. (изм. с Решение № 612 по Протокол № 76 от 04.11.2010)
Който наруши забраната на чл. 61 ал. 3 се наказва с глоба от 100 лева за всеки поставен плакат, афиш, листовка или друг обществено информационен елемент.
Чл. 85а. (нов с Решение № 612 по Протокол № 76 от 04.11.2010)
(1) За поставяне без разрешение за поставяне на преместваем обект или на рекламен елемент се налагат глоби за физически лица и имуществени санкции за юридически лица, както следва:
1. За поставяне на преместваем обект по т. 1 или 2 от Приложение № 1
- глоба от 2 000 до 5 000 лв. за физически лица и имуществена санкция от 20 000 до 50 000 лв. за юридически лица;
2. За поставяне на преместваем обект по т.З, 4, 5, 7 или 8 от Приложение № 1 - глоба от 1 000 до 5 000 лв. за физически лица и имуществена санкция от 2 000 до 50 000 лв. за юридически лица;
3.   За поставяне на преместваем обект по т.6 от Приложение № 1 -глоба от 100 до 5 000 лв. за физически лица и имуществена санкция от 1 000 до 50 000 лв. за юридически лица (за всяка поставена маса);
4.   За поставяне на рекламен елемент с рекламна площ от 12 и повече квадратни метра - глоба от 5 000 лв. за физически лица и имуществена санкция от 50 000 лв. за юридически лица;
5.   За поставяне на рекламен елемент с рекламна площ от 4 до 12 квадратни метра - глоба от 3 000 до 5 000 лв. за физически лица и имуществена санкция от 30 000 до 50 000 лв. за юридически лица;
6.   За поставяне на рекламен елемент с рекламна площ до 4 квадратни метра - глоба от 1 000 до 5 000 лв. за физически лица и имуществена санкция от 10 000 до 50 000 лв, за юридически лица;
7.   За поставяне на фирмен тотем - глоба от 500 до 5 000 лв. за физически лица и имуществена санкция от 5 000 до 50 000 лв. за юридически лица;
8.   За поставяне на фирмена информационно - указателна табела -глоба от 500 до 5 000 лв. за физически лица и имуществена санкция от 5 000 до 50 000 лв. за юридически лица;
9.   За поставяне на фирмени надписи по чл.41, ал.2, т.1 - глоба от 500 до 5 000 лв. за физически лица и имуществена санкция от 1 000 до 50 000 лв. за юридически лица;
10. За поставяне на фирмени надписи по чл. 41, ал. 2, т. 2 - глоба от 1 000 до 5 000 лв. за физически лица и имуществена санкция от 5 000 до 50 000 лв. за юридически лица;
11. За поставяне на временни рекламни елементи - глоба от 300 до 5 000 лв. за физически лица и имуществена санкция от 2 000 до 50 000 лв. за юридически лица (за всеки поставен елемент);
12. За поставяне на покривни ажурни рекламни елементи - глоба от 3 000 до 5 000 лв. за физически лица и имуществена санкция от 30 000 до 50 000 лв. за юридически лица.
(2) За поставяне в отклонение от издаденото разрешение за поставяне на преместваем обект или на рекламен елемент се налагат глоби за физически лица и имуществени санкции за юридически лица, както следва:
1. За поставяне на преместваем обект по т.1 или 2 от Приложение № 1
- глоба от 500 до 5 000 лв. за физически лица и имуществена санкция от 5 000 до 50 000 лв. за юридически лица;
2.За поставяне на преместваем обект по т.З, 4, 5, 7 или 8 от Приложение № 1 - глоба от 500 до 5 000 лв. за физически лица и имуществена санкция от 1 000 до 50 000 лв. за юридически лица;
3.За поставяне на преместваем обект по т. 6 от Приложение № 1 -глоба от 100 до 5 000 лв. за физически лица и имуществена санкция от 500 до 50 000 лв. за юридически лица (за всяка поставена маса);
4.За поставяне на рекламен елемент с рекламна площ от 12 и повече квадратни метра - глоба от 500 до 5 000 лв. за физически лица и имуществена санкция от 5 000 до 50 000 лв. за юридически лица;
5.За поставяне на рекламен елемент с рекламна площ от 4 до 12 квадратни метра - глоба от 1 000 до 3 000 лв. за физически лица и имуществена санкция от 30 000 до 50 000 лв. за юридически лица;
6.За поставяне на рекламен елемент с рекламна площ до 4 квадратни метра - глоба от 300 до 5 000 лв. за физически лица и имуществена санкция от 500 до 50 000 лв. за юридически лица;
7.За поставяне на фирмен тотем - глоба от 100 до 5 000 лв. за физически лица и имуществена санкция от 1 000 до 50 000 лв. за юридически лица;
8.За поставяне на фирмена информационно - указателна табела -глоба от 100 до 5 000 лв. за физически лица и имуществена санкция от 1 000 до 50 000 л в. за юридически лица;
9. За поставяне на фирмени надписи по чл. 41, ал. 2, т. 1 - глоба от 100 до 5 000 лв. за физически лица и имуществена санкция от 500 до 50 000 лв. за юридически лица;
10. За поставяне на фирмени надписи по чл. 41, ал. 2, т. 2 - глоба от 100 до 5 000 лв. за физически лица и имуществена санкция от 1000 до 50 000 лв. за юридически лица;
11.За поставяне на временни рекламни елементи - глоба от 100 до 5 000 лв. за физически лица и имуществена санкция от 1 000 до 50 000 лв. за юридически лица (за всеки поставен елемент);
12. За поставяне на покривни ажурни рекламни елементи - глоба от 1 000 до 5 000 лв. за физически лица и имуществена санкция от 10 000 до 50 000 лв. за юридически лица.
(3) Който, ако е бил длъжен да постави преместваем обект или рекламен елемент по типов проект е поставил обект или елемент, който не отговарят на утвърдения типов проект или ако по време на експлоатацията на поставения обект или елемент по типов проект го е изменил съществено в отклонение от утвърдения типов проект се наказва с глоба от 3 000 до 5 000 лв. за физически лица и имуществена санкция от 10 000 до 50 000 лв. за юридически лица.
(4) Когато несъответствието на преместваемия обект или рекламен елемент с утвърдения типов проект се дължи на отклонения извършени от производителя, производителят се наказва с глоба от 1 000 до 5 000 лв. за физически лица и имуществена санкция от 10 000 до 50 000 лв. за юридически лица.
(5) Когато нарушенията по ал.1, 2 или 3 са извършени в обществени озеленени площи или ако за поставяне на обекта или на елемента са наранени или са премахнати дървета, долната граница на глобите или санкциите се удвояват. В случай, че удвоения долен размер на глобата или санкцията надвиши максимално допустимия горен размер на глобите или санкциите по чл.22, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация се налага глоба от 5 000 лв. за физически лица и имуществена санкция от 50 000 лв. за юридически лица.
(6) Когато нарушителят по ал.2 не приведе в дадения му от административния орган срок преместваемия обект или рекламен елемент в съответствие с, издаденото разрешение за поставяне, то губи правно действие, наемният договор се прекратява по негова вина, а преместваемият обект или рекламен елемент се премахват по реда на чл.80, ал.2 и 3.
(7) Когато нарушителят по ал.З не приведе в дадения му от административния орган срок преместваемия обект или рекламен елемент в съответствие с утвърдения типов проект, издаденото разрешение за поставяне губи правно действие, наемният договор се прекратява по негова вина, а преместваемият обект или рекламен елемент се премахват по реда на чл. 80, ал. 2 и 3.
Чл. 85б. (нов с Решение № 612 по Протокол № 76 от 04.11.2010)
(1) За осъществяване без разрешение на рекламна дейност по чл. 76 се налага глоба от 3 000 до 5 000 лв. за физически лица и имуществена санкция от 30 000 до 50 000 лв. за юридически лица.
(2) За нарушение по чл. 76, ал. 3 на физически лица се налага глоба в размер от 3 000 до 5 000 лв., а на юридическите лица - имуществена санкция от 30 000 до 50 000 лв.
Чл. 86. (изм. с Решение № 1 по Протокол № 29/15.01.2009г. на СОС) За други нарушения на тази наредба се налага глоба за физически лица в размер от 100 до 5 000 лв., а за еднолични търговци и юридически лица с имуществена санкция в размер от 1 000 до 50 000 лв., съобразно тежестта на из­вършеното нарушение на наредбата, ако нарушителят не подлежи на по-тежко наказание по друг нормативен акт.
Чл. 86а. (нов с Решение № 612 по Протокол № 76 от 04.11.2010)
Когато едно и също лице в рамките на шест месеца извърши повторно нарушение по тази глава, за повторното нарушение се налага максимално допустимата глоба или имуществена санкция.
Чл. 86б. (нов с Решение № 612 по Протокол № 76 от 04.11.2010)
Когато извършителят на нарушение по тази глава не може да бъде установен, глобите и имуществените санкции се налагат на собственика на земята или на сградата върху които е разположен преместваемият обект или рекламният елемент.
Чл. 87.  За неуредени в тази глава въпроси се прилага Законът за устройство на територията и Законът за административните нарушения и наказания.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. (изм. с Решение № 1 по Протокол № 29/15.01.2009г. на СОС) По смисъла на тази наредба:
1. „Типов проект" е инвестиционен проект за преместваем обект, елемент на градско обзавеждане, рекламен елемент или за информационен елемент, които определят външен вид, конструкция, характеристики и материали на обекта или елемента.
2. „Рекламна площ” по смисъла на тази наредба е всяка площ на рекламен елемент, сграда или друг обект, предназначена или използвана за извършване на рекламна дейност. Рекламна площ на ажурна реклама (фирмено лого, надпис и други подобни), които не са поставени върху носеща плоскост е площта на правоъгълния контур, обхващащ най-външните точки на рекламата. Рекламна площ на реклама, разположена върху носеща плоскост е площта на носещата плоскост. Рекламна площ на обемна фигура е площта на най-големия правоъгълен контур, обхващащ най-външните точки на обемната фигура.
§ 2. (1) Кметът и главният архитект на общината могат да прехвърлят свои функции по тази наредба на други длъжностни лица от столичната общинска администрация.
(2) Функциите на кмета и на главния архитект на общината по тази наредба, произтичащи непосредствено от разпоредбите на Закона за устройство на територията могат да се прехвърлят на други длъжностни лица от столичната общинска администрация по реда на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията.
§ 3. (1) Указания по прилагането на тази наредба се дават от кмета и от главния архитект на общината.
(2) (отм. с Решение № 1 по Протокол № 29/15.01.2009г. на СОС)
(3) (изм. с Решение № 1 по Протокол № 29/15.01.2009г. на СОС Указанията по ал. 1 се публикуват в сайта на Столична община.
§ 4. (1) Обхватът на спирките на масовия градски транспорт е със следните размери:
а) дължина:
1.     автобусна и тролейбусна спирка – единична – 20 м.;
2.     автобусна и тролейбусна спирка – двойна – 40 м.;
3.     трамвайна спирка единична – 35 м.;
4.     трамвайна спирка – двойна – 50 м.
б) ширина:
1.     стандартна ширина – 3,50 м.;
2.     минимална ширина – 1,50 м.
(2) При наличие на разделителен остров с ширина под 3 м., обхватът на спирката се устройва на прилежащия тротоар.
(3) В обхвата на спирките на масовия градски транспорт се допуска само по типови проекти поставянето на следните преместваеми обекти и рекламни елементи:
1.     спирков знак с информационно табло за нуждите на масовия градски транспорт и кошче за отпадъци;
2.     спирков навес с информационно табло за нуждите на масовия градски транспорт и рекламна касета;
3.     павилион за продажба на билети, вестници и дребни пакетирани стоки.
(4) При наличие на разделителен остров спирковият знак с информационно табло за нуждите на масовия градски транспорт и кошче за отпадъци се поставят на острова.
(5) Спирките на масовия градски транспорт са три типа:
І-ви тип – съдържа елементите по ал. 2, т. 1;
ІІ-ри тип – съдържа елементите по ал. 2, т. 1 и т. 2;
ІІІ-ти тип – съдържа елементите по ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 3.
§ 5. (отм. с Решение № 1 по Протокол № 29/15.01.2009г. на СОС)

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 6. (1) Започнатите производства за поставяне на преместваеми обекти, рекламни елементи се привеждат в съответствие с настоящата наредба.
(2) Собствениците на преместваеми обекти, рекламни, информационни и декоративно-монументални елементи, поставени без правно основание, са длъжни да ги премахнат за своя сметка след влизане в сила на тази наредба. При неизпълнение на това задължение обектите и/или елементите се премахват принудително, а на нарушителите се налагат санкции по Глава девета.
§ 7. (отм. с Решение № 1 по Протокол № 29/15.01.2009г. на СОС)
§ 8. (отм. с Решение № 1 по Протокол № 29/15.01.2009г. на СОС) § 9. Собствениците на преместваеми обекти по индивидуални проекти са длъжни в срок от два месеца от влизане в сила на тази наредба да поискат издаване на удостоверения за въвеждане в експлоатация.
§ 10. Всички схеми, одобрени преди влизане в сила на настоящата наредба, са валидни до приемането на нови схеми.
§ 11. Кметът на общината е длъжен да проведе информационна кампания за нововъзникналите по силата на тази наредба права и задължения.
§ 12. (отм. с Решение № 1 по Протокол № 29/15.01.2009г. на СОС)
§ 13. За всички неуредени понятия в тази наредба се прилагат понятията от Закона за устройство на територията.
§ 14. (отм. с Решение № 1 по Протокол № 29/15.01.2009г. на СОС)
§ 15. Тази наредба се приема на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 56, ал. 2 от Закона за устройство на територията и влиза в сила от деня на приемането й.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Наредбата за изменение на Наредбата за премествае­мите обекти, за рекламните, информационни и декоративно-монументални елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община приета с Решение № 24 по Прото­кол № 4 от 20.12.2007 г. на Столичния общински съвет, приета с Решение № 1 по Протокол № 29/15.01.2009
§ 83. (изм. и доп. с Решение № 83 по Протокол № 59 от 25.02.2010) За заварени преместваеми обекти и рекламни елементи, поставени върху имоти общинска собственост на правно основание - сключен договор за наем със Столична община, чийто срок е изтекъл, се сключват споразумения за заплащане на финансово обезщетение с кмета на Столична община със срок до сключване на договор за наем по реда на Закона за общинската собственост и подзаконовите нормативни актове по приложението му, от срока на приключване на съответните конкурсни процедури, но не по-късно от 30.09.2010 година.
§ 84. (1) Собствениците на заварени преместваеми обекти, рекламни елементи и фирмени надписи, поставени върху имоти държавна или частна собственост на правно основание — сключен договор за наем, но без разрешение за поставя­не, са длъжни да подадат заявление за издаване на разрешение за поставяне комплектовано съобразно изискванията на Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община.
(2)   Обектите и елементите по ал. 1 не се премахват, ако отговарят на изискванията на Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община за срок не по-дълъг от срока по § 87, ал. 2 от настоящата наредба.
(3)   За неизпълнение на задължението по ал. 1 се носи отговорност по Глава девета от Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационни монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община.
§ 85. (1) Собствениците на заварени преместваеми обекти (включително на такива, разрешени на основание отменените чл. 197 от Закона за териториално и селищно устройство и чл. 120, ал. 4 и чл. 120а от Правилника за приложение на Закона за териториално и селищно устройство), рекламни елементи и фирмени надписи, поставени върху имоти държавна и частна собственост на правно ос­нование - сключен договор за наем със собственика на имота (декларирано съгласие на собственика) и издадено разрешение за поставяне (разрешение за строеж или разрешение за монтаж), са длъжни в тримесечен срок от настоящата наредба да представят в Дирекция „Контрол по строителството" на Столична община копия от договорите и други споразумения, както и копие от издадено­то разрешение и строителна документация, които се вписват в съответния ре­гистър.
(2) За неизпълнение на задължението по ал. 1 се носи отговорност по Глава девета от Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община.
§ 86. (1) Собствениците на фирмени информационно-указателни табели са длъжни да ги приведат в съответствие с Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община в срок от три месеца от приемане на настоящата наредба.
(2) За неизпълнение на задължението по ал. 1 се носи отговорност по Глава девета от Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община.
§ 87. (1) Всички издадени до приемане на настоящата наредба безсрочни раз­решения за поставяне, както и разрешения за строеж и разрешения за монтаж, на преместваеми обекти се считат за издадени за максимално допустимия срок по Наредбата за преместваемите обекти за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община, смятано от датата на приемане на настоящата наредба, а тези за рекламни и информационни елементи върху имоти, които не са общинска собственост - за срок от дванадесет месеца, смятано от датата на приемане на настоящата наредба.
(2) (изм. и доп. с Решение № 83 по Протокол № 59 от 25.02.2010) Всички издадени до приемане на настоящата наредба разрешения за поставяне, както и разрешения за строеж и разрешения за монтаж, на преместваеми обекти, рекламни елементи и информационни елементи върху общински имоти са невалидни от момента на приключване на съответните конкурсни процедури.
§ 88. Тази наредба се приема на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 56, ал. 2 от Закона за устройст­во на територията и чл. 57, ал. 1 от Закона за устройство на територията и чл. 79 от Административно-процесуалния кодекс.
§ 89. Тази наредба е приета с Решение № 1 на Столичния общински съвет на 29 заседание на Столичния общински съвет, проведено на 15.01.2009 г., Протокол № 29 от 15.01.2009 г.

За да се върнете на главната страница на сайта кликнете Начало
За да отидете на страницата на услугата кликнете Проекти за реклами
Best cleaning products from Stein's Wirkt reinigungsmittel and imprägnieren so please visit our website and view our offers for Reinigungsproblem and Spezialreiniger from Stein's Fleckentferner