Кликни върху снимката за да я затвориш

ДОГОВОР  

за изработване на инвестиционен проект

 

Днес,  .............20...... г. в гр. ..................... се сключи настоящия договор за следното:
1.    СТРАНИ ПО ДОГОВОРА 
1.1  ВЪЗЛОЖИТЕЛ-  ........................................................./име - физ. или юр. лице/
 адрес.........................................................................БУЛСТАТ....................... , 
НДР....................
 рег. по ф.д. № ...................по описа на ..................... съд, , ЕГН ........................
/ за физ. лице/
 представляван/а/ от ......................................................... на длъжност..............
 пълномощно № .................................................................................................
1.2    ИЗПЪЛНИТЕЛ - ...................... ............................/физически или юридическо лице/
адрес................................................................БУЛСТАТ.......................... , 
НДР ..........................
представлявано от  ......................................................... на длъжност..................
 пълномощно №....................................................................................................
2.    ПРЕДМЕТ, ОБЕМ НА РАБОТАТА И СРОКОВЕ НА ДОГОВОРА 
2.1  Предмет /обект/.............................................................................................
местоположение
/адрес  /селище ,квартал, УПИ /  , ..........................................................
категория/по ЗУТ/..................
големина – РЗП .................. м2 , степен на сложност/Наредба 1/2004/ НА КАБ  ..............
2.2.  Обем на работата  
 1. Изходни данни , необходими  за изработване на задачата - / задание –програма за проектиране, 
документ за собственост, скица на терена, виза за проектиране, чертежи на съществ. сграда, арх. чертежи
за изработване на компютърна анимация или макет  и др. в зависимост от вида задача. Отбелязва се кои от
тях ще се осигурят от Възложителя и кои от Изпълнителя./
2. фази  - /съставяне на програма или задание  за проектиране, предпроектни проучвания, заснемане на 
съществуваща сграда , интериорни разработки , ИП , ТП , РП , детайли , изработване макет , изработване на
компютърна анимация  и др. /.
 3. Разработката ще бъде предадена със следните материали, комплектувани съгласно Наредба №4 на МРРБ
Пример- заснемане на същ.сгради  -         1 или 2  бр. комплекти /папки/
:- предпроектни проучвания -          1 бр. комплект за съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
 - идеен проект -                    3 бр. комплекти /папки/
 - технически /работен/ проект   -    3 бр. комплекти /папки/
 - детайли   -                         2 бр. комплекти /папки/ 
 - ........................................... /други/
2.3.    Срокове- всички срокове са в календарни дни и валидността им започва след подписване на този 
Договор , осигуряване  на всички изходни данни  и превеждане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на авансовото плащане .
Не се включва времето за съгласуване , одобряване на различните фази, за извършване промени по искане
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при промени в нормативната база.
Пример:- арх. засн. същ.. сграда ....... дни след подписване на договора и осиг; достъп до нея
 - предпроектни проучвания- ......... дни след осигуряване условията по т. 2.3.
 - идеен проект - ......... дни след одобряване с подпис на предпр. проучвания от 
 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
 -  технически /работен/ проект - ........ дни след получаване на одобрен ИП
 -  детайли -  ............. дни след предаване на ТП
 -  .............................................................................
 - .............................................................................../други/
3.    ХОНОРАР .- РАЗМЕР И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
3.1.    Хонорарът е за вида и обема работа , упоменати в т.2.2, изчислява се на база Наредба 1/ 2004  на КАБ  
за минималните цени в проектирането и/или по необходимо време и часовата разценка на КАБ .
/пример/     - Предварителен хонорар сграда                                               .........................лв.            
-  други хонорари    - засн. същ. сграда             ..................лв.   
- компютърна анимация    ...................лв
- проект интериори           ................... лв.
- ...............................         .................... лв.
други хонорари                    .................... лв.
общо хонорар    ........................лв.    
/словом................................................................................./.
3.2.    Начин на плащане  / при различни  видове работи , плащането  може да се направи по вид и фаза на 
работата. По долу е даден начин на плащане при изработване на проект сграда- архитектурна част /
- 50% авансово плащане до 5 /пет/ дни след подписване на Договора              ................лв.
 - 50% окончателно плащане до 5 /пет/ дни след предаване  на ТП / РП           ................ лв.
Заб. При работа включваща изработването на  ТП/РП,се изчислява окончателен хонорар сграда  на база РЗП 
по завършения ТП/РП. Предварителния хонорар сграда  , изчислен по издадената виза се използва за
сключване на договора и изчисляване на авансовото плащане. Окончателното плащане се получава , като от
окончателния хонорар се изважда извършеното авансово плащане.
3.3.    Хонорарът е без ДДС и в него не са включени  таксите за издаване на изходните материали и 
одобряването на проектната разработка, както и разходите за командировки и др.
4.    ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРАВА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
4.1.    Задължения
 1.  Осигурява изходните данни в поетия от него вид и обем съгласно  т. 2.2 /1/ към този  договор и оказва 
съдействие на Изпълнителя за изпълнение на договорената работа.
 2.  Отговаря за верността  и точността на всички изходни данни и документи.
 3.  След получаване на настоящия договор го връща с писмени предложения за промени , ако има такива или 
подписан и подпечатан го връща на Изпълнителя в срок до пет дни.
4.  Приема  проектните разработки и не по-късно от 10 /десет/ дни представя писмено своите възражения за 
допълването и/или коригирането им.. Липсата на такива  възражения означава безусловно им приемане.
5.  Съхранява и не извършва промени в проектните разработки без знанието на Изпълнителя.    
6.  Внася проектните разработки за одобряване в одобряващите и съгласуващите органи.
7.  Изпълнява проектните разработки във вида изработени и предадени от Изпълнителя, а при необходимост 
промени  го  известява за тях писмено.
8.  Отговаря за всички промени на проектната разработка по време на изпълнението /строителството / й , 
направени от него и/или изпълнителя / строителя/  или друго управомощено от него лице и за които  не е
известен писмено Изпълнителя.
 9.  Извършва плащанията на проектантския хонорар както и всички други плащания  в размер , начин  и срокове 
съгласно т.3 .
4.2.    Права
 1.  Да се запознава с  работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без да затруднява дейността му.
 2.  Да изисква промени, в рамките на заданието за проектиране или одобрената предшестваща фаза. Промените 
не могат  да бъдат в противоречие с действащите нормативни актове . При изискване на промени , изменящи
заданието за проектиране и/или предхождащата одобрена фаза , се дължи допълнителен хонорар , който се
определя от страните   с допълнително споразумение.
 3.  Да откаже получаването на проектната разработка в случай, че в нея има съществени недостатъци , които я 
правят негодна за използване и/или нейното  коригиране е невъзможно или би я направила безполезна. В този
случай страните се задължават да изготвят двустранен протокол за степента на негодност на разработката и
санкциите , които ще се приложат.
 4.  Да изисква допълване и/или коригиране на проектните разработки , в случай че
бъдат върнати от одобряващите или съгласуващите органи , в съответствие с техните протоколи ,  без заплащане 
на допълнителен хонорар. Искането  трябва да става писмено, а  сроковете за 
това ще се уточняват  от страните и ще зависят от обема работа.
 5.  Да прекрати едностранно договора с писмено предизвестие в случай , че Изпълнителят е в забава с повече от 
30 /тридесет/ дни или изявява грубо липса на професионализъм.
 6.  Да придобие собственост на направената проектна разработка за конкретната задача , касаеща само 
настоящия договор  без придобиване на авторско право върху нея.
 7.  Няма право да възлага авторския надзор на други проектанти, както и да преотстъпва , публикува , тиражира , 
препродава проектните материали и документация по различните фази , етапи или части от проекта на друго
физическо или юридическо лице , както и да ги използва по какъвто и да е начин  без изрично писмено съгласие на
Изпълнителя. Същите задължения се прехвърлят върху изпълнителя на проектната разработка , ако е друго физическо
или юридическо лице или друг правоприемник на Възложителя.
5.    ЗАДЪЛЖЕНИЯ  И ПРАВА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
5.1.    Задължения
 1.  Консултира Възложителя  при изготвяне заданието за проектиране , събиране на изходните данни и по време на 
изработване на проектните разработки за целесъобразността на проектните решения и за спазване на действащите
нормативни актове.
 2.  Осигурява изходните данни в поетия от него вид и обем съгласно  т.2.2 /1/  към този  договор , доколкото той е 
поел такова задължение.
 3.  Осигурява възможност Възложителят да следи процеса на работа и съгласува с него предварително  решенията
 4.  Изработва проектната разработка професионално, качествено ,  в съответствие с заданието за проектиране и 
извършените съгласувания с Възложителя, както и с  действащите нормативни актове, одобрената предшестваща фаза 
и  в срокове съгласно настоящия договор.
 5.  Осигурява отстраняването  на всички непълноти и грешки в проектните разработки във възможно най-кратки 
договорени с Възложителя срокове, без допълнително заплащане 
 6.  Носи изцяло отговорността за всички санкции, наложени от одобряващите и контролни органи за проектната 
разработка.
 7.  Осигурява одобряването на проектната разработка в проектно отношение и участва .в екпертизирането , 
докладването и  разглеждането й в одобряващите и контролни органи.
 8. Застрахова работата си за имуществена отговорност за вреди.
 9. Консултира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по време на изпълнение на проекта, при положение ,че това се поиска от  него и има 
възможност да следи изпълнението.
 10. Изпълнителят не отговаря за последствията от промени, за които не е известен и които са направени по време на 
изпълнение на проектната разработка от Възложителя или друго упълномощено от него физическо или юридическо лице.
5.3.    Права
 1.  Да изисква допълнителни изходни данни, в случай че в процеса на работа се появи необходимост от тях.
 2.  Да сключва договори с подизпълнители  за изпълнение на част или цялата договорена работа.
 3.  Да изисква заплащане на договорените хонорари в размер и срокове упоменати в т. 3 на този Договор.
 4.  Да прекрати  едностранно договора с писмено известие, когато Възложителят е в забава на задълженията си повече 
от 30 /тридесет/ дни или изисква неотстъпно промени в проектната разработка , представляващи или водещи до
нарушаване на действащите нормативни актове .
 5.  Да упражнява авторския надзор по време на изпълнение на проектантската разработка.
 6.  Изпълнителят е титуляр на авторското право върху проектната разработка  , съгласно ЗАПСП
6.    САНКЦИИ
6.1.    В случай, че  по искане на Възложителя   Изпълнителят направи предварителна  идейна разработка преди да е 
издадена виза за проектиране и не по негова вина
6.2    В случай на забава на  изпълнението на задълженията по този договор , продължила повече от 10 /десет/ дни , 
виновната за забавата страна дължи на другата неустойка в размер на о.2 % /нула цяло и два процента/ на ден от общия
хонорар , но не повеце от 10% /десет процента/ от него. Тази неустойка не препятства търсенето на по-големи вреди.
6.3.    Независимо от предвиденото  в по-горната точка , в случай , че забавата в изпълнението на проектната разработка 
се дължи на причини, за които Възложителят отговаря , срокът за нейното изработване се удължава  с времето на забавата.
6.4    Всички вземания на Изпълнителя по този договор /включително такива за причинени вреди и пропуснати ползи/ стават 
незабавно изискуеми , независимо от други уговорки , когато :
 1.  Възложителят е получил комплектувани проектни  материали за дадена фаза , не 
 прави писмено възражение за качеството и комплектоваността им , но  отказва да   
 подпише Предавателно-приемателен  протокол повече от 15 дни.
2.    Възложителят, след получаване на проектните материали от Изпълнителя , подпише Предавателно-приемателния 
протокол за съответна фаза но  попречи на внасянето им за одобряване , като ги задържа повече от тридесет дни.
6.5        Страните се договарят , че при уреждането на вземанията по преходната точка, ако се наложи ще се приложи 
чл. 30 от ЗКАИИП за издаване на изпълнителен лист  по реда на глава двадесет и  трета  от Гражданския процесуален кодекс 
6.6.    Страните се освобождават от отговорност при “форс мажор” / обстоятелства ,които макар и предвидими , 
представляват непреодолима пречка от обективен характер/, като в този случай страната , който се позовава на 
“форс мажор” незабавно уведомява другата писмено.
7.    ДРУГИ УГОВОРКИ
7.1.      Ако настоящия договор , след изготвянето му и представяне му на страните не бъде подписан  в срок от тридесет 
дни  се пристъпя към ново договаряне
7.2    Всяка от Страните декларира и гарантира , че информацията и документацията , която е получила ще се използват от 
нея само за целите на договора и няма да се предоставя на трети лица , с изключение на такива , пряко свързани с
изпълнението.
7.3.    Страните по договора се задължават да не разпространяват информация , представляваща търговска тайна на другата 
страна.
7.4.    Действието на този Договор се прекратява:
 1. С неговото изпълнение
 2. По съгласие на страните , изявено в писмена форма.
 3. В изрично , предвидените в този договор случаи.
 4. С развалянето му.
7.5.    При възникване на спор страните се задължават да го разрешат м дух  на добра воля , по 
пътя на преговорите и взаимният компромис , а когато това се окаже невъзможно – спорът ще бъде отнесен за разрешаване  
от компетентния съд.
7.6.    За всички спорни случаи, изискващи експертни становища за решаване на професионални въпроси и/или  съставяне на 
двустранни протоколи , страните могат да ползват като независими експерти  по един представител на КАБ.
7.7.    Всички допълнителни работи , както и изменения и допълнения на този договор се договарят двустранно в писмена 
форма.   
7.8.    Проектните разработки по фази се предават на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с Предавателно – приемателен протокол.
7-9    При изпълнение на проектната разработка АН ще се извършва от Изпълнителя.
7.10.    Този договор се съставя в два еднообразни екземпляра – по един за страните.
8.     СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ
1.    .....................................................................................................
ВЪЗЛОЖИТИЕЛ:......................               ИЗПЪЛНИТЕЛ ....................
 /име/                                          /име/
 печат                                          печат
 печат
 Договорът е регистриран в КАБ-РК ...................


Обратно към страницата > Документи в проектирането и строителството
Best cleaning products from Stein's Wirkt reinigungsmittel and imprägnieren so please visit our website and view our offers for Reinigungsproblem and Spezialreiniger from Stein's Fleckentferner