Кликни върху снимката за да я затвориш

Етапи в строително-инвестиционния процес.

 

На тази страница във вид на конспект са изброени основните действия, които възложителят обикновенно предприема по времето на създаване на сградата(обекта).
1. Сравнение на оферти, избор на архитект.

2. Съставяне на задание за проектиране. Възлагане и Договор за проектиране.
а) Предварително устройствено проучване за определяне разположението на обекта, доказване на нормативната допустимост, целесъобразността на инвестиционната идея.
3. Получаване на виза за проектиране - издава се от главния архитект на общината, в срок до 14 дни, възоснова на подадено заявление.

4. Проектиране

виж страницата Съдържание на проектите.

5. Представяне на проектите за одобряване в общината.

Инвестиционните проекти, по които се издава разрешение за строеж, се съгласуват и одобряват след писмено заявление на възложителя и след представяне на:
а) документи за собственост
б) виза за проектиране
в) три копия от инвестиционния проект
г) административните актове, които в зависимост от вида и големината на строежа се изискват като условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда или специален закон.
д) оценка за съответствието - изготвя се от експертен съвет на одобряващата администрация или от надзорна фирма.
е) положително становище на органите за пожарна безопасност
Съгласуването на инвестиционните проекти се състои в проверка на съответствието им с:
а) предвижданията на подробния устройствен план
б) правилата и нормативите за устройство на територията
в) изискванията за взаимната съгласуваност между частите на проекта
г) пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления
д) изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоражения с повишена опасност, ако има такива.
Всички части на одобрените инвестиционни проекти се подпечатват с печата на общинската администрация.В случай, че в едногодишен срок от
одобряването на инвестиционните проекти, възложителят не направи искане за получаване на разрешение за строеж, проектът губи правно действие.

6. Разрешение за строеж

Издава се от главния архитект на общината, а за градовете с районно деление - по решение на общинския съвет - от главния архитект на района. Издава се на възложителя възоснова на одобрен проект във фаза технически или работен проект.
При промяна на инвестиционните намерения след издаването на разрешение за строеж се допускат само несъществени отклонения от одобрения
инвестиционен проект.

След издаването на разрешението за строеж
изменения в одобрения инвестиционен проект в обхвата на съществените отклонения са недопустими.


Съществени отклонения от одобреня инвестиционен проект са отклоненията които:
- нарушават предвижданията на действащия подробен устройствен план
- нарушават изискванията за строителство в територии с особена териториалноустройствена защита
- са несъвместими с предназначението на територията
- нарушават строителните правила и нормативи, техническите, технологичните, санитарно-хигиенните, екологичните и противопожарните изисквания.
- променят строителниата конструкция и вида на конструктивните елементи и/или натоварванията.
- нарушават предвижданията на проекта, като се променя предназначението на обекти, отнемат се или се изменят съществено общи части на строежа.
- променят вида и местоположението на общи инсталации и уредби в сгради и съоражения
- променят вида, нивото, местоположението и трасето на преносни и довеждащи проводи и съоражения до урбанизираните територии и на общи мрежи и съоражения на техническата инфраструктура в урбанизираните територии, както и на комуникационно-транспортните мрежи и съоражения и на съораженията и инсталациите за третиране на отпадъци.

7. Строителен процес

а) За началото на строежа съобразно издаденото разрешение за строеж се счита денят на съставяне на протокола за откриване на строителна  площадка и определяне на строителна линия и ниво, а когато такъв не се изисква - датата на заверка на заповедната книга
б) Откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво се извършва при влязло в сила разрешение за строеж и в присъствието на служители от общината, от лицето, упражняващо строителен надзор за обекта или от техническия ръководител за строежите от пета категория.
в) За откриването на строителната площадка определянето на строителната линия и нивото се съставя протокол с означение на регулационните и нивелетните репери.
г) Протоколът за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво се съхранява безсрочно в архива на администрацията, която е издала разрешението за строеж. Препис от протокола се съхранява от възложителя или от лицето упражняващо, строителен надзор.
д) Условията и редът за осъществяване на авторски надзор по време на строителството се определят чрез договор между възложителя и проектанта. Авторския надзор по част "Конструктивна" е задължителен за всички строежи.
е) Предписанията на архитекта, свързани с авторското му право, за точното спазване на изработения от него инвестиционен проект се вписват в заповедната книга и са задължителни за останалите участници в строителството.
ж) Лицето, упражняващо строителен надзор, подписва всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение.

8. Разрешение за ползване

а) След фактическото завършване на строежа се изготвя екзекутивна документация, отразяваща несъществените отклонения от съгласуваните проекти от изпълнителя или от лице, определено от възложителя.
б) Екзекутивната документация съдържа пълен комплект чертежи за за действително извършените строителни и монтажни работи. Тя се заверява от възложителя, строителя, лицето, упражнило авторски надзор, от физическото лице, упражняващо технически контрол за част "Конструктивна", и от лицето, извършило строителния надзор. Предаването се удостоверява с печат на съответната администрация, положен върху всички графични и текстови материали.

Екзекутивната документация е неразделна част от издадените сттроителни книжа.

в) След завършване на строежа възложителят, проектантът, строителят и лицето, упражняващо строителен надзор, съставят констативен акт, с който удостоверяват, че строежът е изпълнен съобразно одобрените инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ и условията на сключения договор. Към този акт се прилагат и протоколите за успешно проведени единични изпитвания на машините и съораженията. С този акт се извършва и предаването на строежа от строителя на възложителя.
г) След завършването на строежа и приключване на приемните изпитвания, когато те са необходими, възложителят регистрира пред органа, издал разрешението за строеж, въвеждането на обекта в експлоатация, като представя окончателния доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, договорите с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура.
д) В седемдневен срок от постъпване на искането, органът, издал разрешението за строеж, след проверка на окомплектоваността на документите, регистрира въвеждането на строежа в експлоатация и издава удостоверение за въвеждане в експлоатация.
е) След завършване на нов строеж, както и след реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на съшествуващ строеж, се съставя технически паспорт на строежа.Техническия паспорт на строежа се съставя в два оригинални екземпляра - по един за възложителя и за органа, издал разрешението за строеж.

Best cleaning products from Stein's Wirkt reinigungsmittel and imprägnieren so please visit our website and view our offers for Reinigungsproblem and Spezialreiniger from Stein's Fleckentferner