Кликни върху снимката за да я затвориш

Закони и наредби в строителството и проектиранетоЗакон за устройство на територията (ЗУТ) - Този закон урежда отношенията между архитект-възложител-строител - обществените отношения, свързани с устройството на територията, инвестиционното проектиране и строителството в Република България, и определя ограниченията върху собствеността за устройствени цели.

Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи - определя номенклатурата на видовете строежи за отделните категории в зависимост от тяхната характеристика, значимост, сложност и рискове при експлоатацията им, посочени в чл. 137, ал. 1 от ЗУТ.
Наредба № 2 от 31.07.2003 г.  за разрешаване ползването на строежите в Република България.
Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството - определят се условията и редът за съставянето на горните документи за подготовка, откриване на строителна площадка, определяне на строителна линия и ниво, за приемане на завършени строителни и монтажни работи при изпълнение на строежите, на отделни етапи или части от тях.
Наредба № 4 от 21.05.2001 г.  за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. С наредбата се определят обхватът и съдържанието на инвестиционните проекти, както и на свързаните с тях предварителни (прединвестиционни) проучвания и задания за проектиране. Наредбата се прилага за всички обекти, за които се изисква одобрен инвестиционен проект при издаване на разрешение за строеж.
Наредба № 5 от 28.12.2006 г.  за техническите паспорти на строежите.
Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове териториии и устройствени зони.
Наредба № 8 от 14.06.2001 г.  за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
Наредба № 9 от 22.05.2001 г.  за лицензиране на лицата, упражняващи строителен надзор.

Закон за устройство и застрояване на Столична община(ЗУЗСО)
Закон за кадастъра и имотния регистър(ЗКИР)
Закон за опазване на околната среда(ЗООС)
Best cleaning products from Stein's Wirkt reinigungsmittel and imprägnieren so please visit our website and view our offers for Reinigungsproblem and Spezialreiniger from Stein's Fleckentferner