Кликни върху снимката за да я затвориш

Изготвяне на инвестиционни проекти по всички части за нови сгради.

В зависимост от вида, предназначението, големината и местоположението на проектираните обекти и изискванията към проектните решения, проектът може да се състои от различен сбор от следните части:

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
част Архитектурна
част Конструктивна
част Електрическа(ЕЛ)
част Водопровод и канализация (ВиК)
част Отопление, Вентилация и Климатизация(ОВиК)
част Енергийна ефективност
част Геодезическа
част План за безопасност и здраве(ПБЗ)
част Пожарна безопасност(ПБ)
част Технологична
част Озеленяване
част Интериор и обзавеждане
част Предварителен санитарен контрол(ПСК) и други.

Например в повечето случаи за проект на къща се изработват първите 8 части + геоложки доклад

Изготвянето на съответните проектни части във фаза технически проект е основание за издаване на разрешение за строеж.

Съдържание на отделните проектни части:

Изложеното съдържание се отнася за проекти във фаза технически проект.

Част архитектурна

Част интериор и обзавеждане

Част архитектурна на техническия проект определя съдържанието и архитектурно-художествения образ на бъдещия обект (сграда или съоръжение).
Част архитектурна представя решения за:
* функционално-пространствената композиция на обекта (сградата);
* архитектурно-художествения образ на обекта (сградата);
* вписването на обекта в околната архитектурна и ландшафтна среда;
* създаването на устойчива, здравословна, безопасна, хигиенична и достъпна за всички архитектурна среда.
Част архитектурна осигурява основа и предпоставки за:
* подходящо строително-конструктивно решение;
* решение на техническата инфраструктура и сградните инсталации;
* оптимално и безопасно протичане на технологичния процес
1. Чертежи:

- ситуационно решение, изработено върху основа от кадастралната карта (кадастралния план) или от действащия подробен устройствен план, в което се посочват точното местоположение на обекта и постигнатите показатели на застрояване;
- разпределения на всички етажи и план на покривните линии, изясняващи параметрите на всички помещения и на отворите в тях, предвидените материали или минималните изисквания към тях, за обработката на стени, подове, тавани, стълбища и други части на сградата;
- фасадни изображения, изясняващи външното оформяне на обемите, употребените материали и тяхната обработка;
- напречни и надлъжни вертикални разрези, изясняващи височините, нивата, вертикалната комуникация в сградата, наклоните на покривните равнини, изолациите, подовите конструкции и настилки.
2. Обяснителната записка - пояснява функционално-пространственото и архитектурно-художественото решение на обекта, описва данните за постигнатите с проекта технико-икономически показатели - площи, обеми, брой стаи, брой места и др., както и съответствието на проектните решения и строителните продукти с изискванията за :
* носимоспособност - механично съпротивление, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания
* безопасност при пожар
* хигиена, опазване здравето и живота на хората
* безопасна експлоатация
* защита от шум и опазване на околната среда
* енергийна ефективност - икономия на енергия и топлосъхранение
3. По желание на възложителя допълнително могат да бъдат изработени:
- чертежи на фрагменти на характерни и повтарящи се помещения с обзавеждането; фрагменти от елементи на фасадите; характерни архитектурни детайли.
- спецификации на дограма и други материали и изделия;
- количествена сметка за видове архитектурно-строителни работи по уедрени показатели;
- перспективи, аксонометрични изгледи, фотомонтажи
- 3д визуализации, компютърна анимация, макети.

 
 Част интериор и обзавеждане може да се изработва при новопроектирани обекти или като самостоятелен проект за обзавеждане на съществуващи обекти със или без промяна на предназначението им.
С част интериор и обзавеждане се дават решения за:
- основната функция на отделните помещения и пространства и връзките между тях с оглед задоволяване на композиционните, технологичните, физиологичните, ергономичните, акустичните, охранителните и други изисквания;
- оформянето на пода, стените и тавана на помещенията, както и на допълнително създадени прегради за частично разделяне на пространствата;
- разположението на подвижните и неподвижни елементи на обзавеждането;
- разположението на осветителните тела на изкуственото осветление във връзка с общото пространствено оформление;
- включването в интериора на произведения на изобразителните и приложните изкуства.
1. Чертежи:
- чертеж на основното функционално и композиционно решение с разположението на елементите на интериора;
- чертеж на решението на тавана с показани основните и допълнителните обработки, осветлението и др.;
- разгъвки на стените с показани основните и допълнителни обработки и оформянето на елементите на инсталационните системи;
- чертежи (табла) с представяне на цветовото решение и материалите;
- чертежи на характерни декоративни, художествени и други елементи с културно-историческа стойност от интериора на сгради - паметници на културата;
- характерни детайли на интериора в подходящ мащаб - по преценка на архитекта.
- В случаите, когато се проектират обекти, за които се изисква изработване на акустичен проект, към чертежите се прилагат и:
* графичен анализ на хода на звуковите отражения за надлъжния вертикален разрез и за плана на помещението (залата);
* чертежи за приетата форма и профил на залата, вкл. на тавана, стените и пода;
* чертежи на звукоизолационни и обезшумителни конструкции за акустично обработваните помещения.
2. Oбяснителна записка, която описва:
- основната функция на помещенията и пространствата и на връзките между тях;
- основните елементи, които се използват за изграждане на интериора;
- възприетите решения за задоволяване на основните функционални, композиционни, технологични, физиологични, ергономични, акустични, охранителни и други изисквания;
- използваните материали и начина на тяхната обработка;
- обосновка на включените в интериора произведения на изобразителното и приложните изкуства.
- В случаите, когато се изработва акустичен проект, в обяснителната записка се описват и приетите акустични решения.
3. Изчисления - включват:
- подробни количествени сметки за материалите и изделията по видове СМР;
- спецификации на изделията и материалите, включени в оформянето на интериора и обзавеждането.

Част конструктивна

Част електрическа

 
 1. Чертежи:
- план на основите с привързване към съществуващия терен;
- чертежи на фундаменти, подложени на динамични натоварвания от машини;
- кофражни планове при монолитни стоманобетонни конструкции с означени отвори за преминаване на елементите на сградните инсталации и за монтажа
на машините и съоръженията, както и означени места на всички закладни части;
- армировъчни планове за изпълнението на монолитните стоманобетонни конструкции;
- монтажни планове - за строежите със сглобяеми конструктивни елементи с пълна спецификация на монтажните елементи;
- детайли за монтаж на сглобяеми елементи и на закладни части към носещите конструкции по сечения и марки;
- конструктивни детайли на архитектурните решения за облицовки, звукоизолация, акустични конструкции, топлоизолации, елементи на интериора и екстериора и др.;
- конструктивни детайли за осъществяване на връзката между елементи на техническата инфраструктура и инсталациите с елементите на строителната
конструкция;
- конструктивно-монтажни чертежи - за строежите, проектирани с метални, дървени и смесени конструкции;
- конструктивно-монтажни детайли;
- специфични детайли на елементите на строителната конструкция.
- монтажни планове на окачени фасади;
- други планове и чертежи, свързани със строително-технологичните решения;
- спецификации на материалите, изделията и готовите стоманобетонни елементи.
2. Обяснителна записка, която съдържа:
* необходимите изходни данни, документи и изисквания на заданието за проектиране към част конструктивна;
* специфичните изисквания на архитектурното решение, меродавни за определяне вида на носещата конструкция;
* данните за геоложките, хидрогеоложките и други проучвания и за сеизмичността на района на обекта;
* допълнителните специфични изисквания към конструктивните елементи, подложени на динамични въздействия;
* съображения и обосновка на приетото решение за фундиране в съответствие с конкретните геоложки, хидрогеоложки и други условия;
* описание на допълнителните мероприятия, които се налагат от конкретните теренни и хидрогеоложки условия;
* обосновка и описание на приетата строителна система и конструктивни решения;
* предложения за прилагане на нови строителни технологии, когато такива се предвиждат;
* специфични изисквания към другите части на проекта, произтичащи от особеностите на възприетите конструктивни решения.
* описание на характерни елементи и детайли на конструкцията;
* данни за техническите характеристики на използваните материали;
* описание на техническите условия за монтажа на сглобяемите строителни конструкции.
 
 1. Чертежи:
- структурни схеми на външни и вътрешни електрически мрежи и съоръжения;
- принципни, еднолинейни схеми на разпределителни табла и
- схеми на запълване на трансформаторни постове и подстанции;
- схеми на разположение с нанесени върху тях:
* точки на присъединяване към електрозахранващи и информационни мрежи с данни за параметрите им;
* места на машини, съоръжения, табла, разпределители, апарати и потребители с посочване на мощността и другите им технически данни (изчислителните светлотехнически показатели, изисквани с БДС 1786, могат да се представят и в табличен вид);
* изводи и токови кръгове към разпределителни табла с изчислителни параметри и товари.
* трасета на линиите между разпределителните устройства и консуматорите;
* схеми на разположение на елементите на различните инсталации върху плановете на сградите;
* принципни схеми за автоматично регулиране на технологичните процеси и техническите уредби - когато не се предвижда самостоятелна част автоматизация
* монтажни схеми и необходимите монтажни детайли, достатъчни за изпълнение на електромонтажните работи. (това е само във фаза работен проект)
- Допуска се съвместното отразяване върху едни и същи планове на схемите за разположение на два или повече видове инсталации с близки по вид и устройство градивни елементи и технология за изпълнение.
- При изисквания на заданието за проектиране (договора за проектиране) се изработват детайли в едър мащаб, които уточняват подробностите при монтажа на елементите от нестандартното оборудване. (само във фаза работен проект)
2. Обяснителна записка - съдържа:
- описание на възприетите технически решения;
- описание на мероприятията и степента на защита на електросъоръженията в зависимост от характеристиката на околната среда;
- информация за съвместимостта на елементите на вътрешните електрически инсталации с елементите на системите за автоматично регулиране на технологичния процес и техническите инсталации, когато не се предвижда самостоятелна част автоматизация на технологичните процеси и санитарно-техническите уредби;
- данни за общите изисквания от заданието за проектиране, задания от другите проектни части и изходните данни за изработване на проекта;
- данни за наличните инсталации и уредби с оценка на тяхната надеждност и годност за ползване от основното и/или временното строителство;
- описание на външното електрозахранване с изяснени решения за енергосистемата, характеристика на трасетата, вид и конструкция на линията, оразмеряване на проводните връзки и апаратурата;
- данни за електрическите съоръжения в разпределителните уредби, трафопостовете, електроснабдителните и преобразувателните станции, тяхното оразмеряване и организация за измерване на параметрите на консумираната електрическа енергия;
- данни за площадковите електропреносни и информационни мрежи (вид, характеристика и оразмеряване);
- данни за силнотоковите инсталации (режими на работа, избор на апаратура, осветителни тела, проводници, кабели, технология на изпълнение, вкл. на електрическите линии за управление и контрол на техническите уредби и други технологични процеси);
- данни за слаботоковите инсталации с обосновка на необходимостта от тях за правилното функциониране и охраната на обекта в съответствие с нормативните изисквания, проводниковите връзки и съвместимостта им с останалите инсталации и технологията на изпълнение;
- данни за инсталациите за защита от мълния и поражения от електрически ток - видове защита според характеристиката на околната и работната среда и категорията им, конструктивни особености на градивните елементи и технология на изпълнение.
- За всеки подобект от външното електроснабдяване (кабелни линии, въздушни линии, преходни кули) или вътрешното електроснабдяване (кабелни линии, разпределителни уредби за средно напрежение, трафопостове), както и за всеки вид електрическа инсталация или уредба се съставят самостоятелни раздели.
3.Изчисления - включват:
- крайните резултати от изчисленията за избор на апаратура, проводници, осветители, които се отразяват в подходящ вид - описателно, таблично или към графичната част на проекта, необходими за обосноваване на предлаганите проектни решения съобразно изискванията за безопасност по чл.169 ЗУТ, определени с нормите за проектиране и техническите спецификации;
- количествени сметки по видове СМР на част електрическа;
- спецификация на основните градивни елементи на отделните мрежи, инсталации и уредби - когато същите не са отразени в съответните чертежи.

Част водопровод и канализация

Част отопление, вентилация и климатизация

1.Чертежи на сградните водоснабдителни и канализационни инсталации включват:
- планове на подземния (полуподземния) етаж на обекта (подобектите) за водоснабдителната  и канализационната инсталации ,с означения на хоризонталните водопроводни и канализационни клонове, санитарните прибори, апаратури, машини и други съоръжения, спирателни и противопожарни кранове, контролно-сигнални клапани и арматури на спринклерните и дренчерните инсталации, водоподгряващи бойлери и др. с данни за:
* номерацията на клоновете;
* оразмерителните водни количества за главните водопроводни клонове;
* диаметри, дължини и наклони;
* котировка на връзките спрямо приетото относително ниво ± 0 за сградата;

- планове на етажите на обекта (подобектите) ) за водоснабдителната  и канализационната инсталации, с означения на оразмерителните данни, местата на хоризонталните и вертикалните клонове, санитарните прибори, арматури и др., като за планировъчно еднаквите етажи се разработва само един план;
- планове и вертикални разрези през съоръжения за повишаване на напора, бойлерни помещения, резервоари и др.;
- вертикални разрези на сградата през местата на санитарните възли с нанесени относителни и абсолютни коти в характерните участъци на водопроводните и канализационните инсталации;
- аксонометрични схеми на водопроводните и канализационни инсталации;
- детайли на нестандартни елементи от инсталацията и на местата, в които те се пресичат с други инсталации.
- Допуска се съвместното отразяване върху един чертеж на водопроводните инсталации за топла и студена вода и на канализационната инсталация ,с означение за оразмерителните данни, местата на хоризонталните и вертикалните клонове, санитарните прибори и арматури.
- Чертежи за инсталацията за битово горещо водоснабдяване, съгласувано с част топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация.
- Допуска се съвместното отразяване върху едни и същи чертежи (планове) на водопроводните инсталации за топла и студена вода и на канализационната инсталация с данни за диаметри, наклони, основни арматури към тях и пожарни кранове.
- В чертежите за водопроводните и канализационните инсталации се включват основни данни за инсталациите, дължините на участъците, вида на тръбите и арматурите и оразмерителните водни количества и скорости.
2. Чертежи на външните, вкл. площадковите водопроводни и канализационни мрежи, включват:
- ситуационен план в подходящ мащаб, с характерни данни от вертикалната планировка, на който са нанесени трасетата на съществуващите и новопроектираните водопроводни и канализационни мрежи с означени дължини, наклони, коти на тръбите, водни количества, напори и местоположение на ревизионни и други шахти, и ВиК съоръжения;
- надлъжни профили на външните водопроводни и канализационни клонове ,в подбран мащаб, с означени оразмерителни данни, местата на арматурните шахти, на всички отклонения с номер на наклона и диаметър на тръбата, местата на пресичанията с други подземни комуникации, нивото на съществуващия терен и категорията на земните работи;
- планове и вертикални разрези с нанесени тръбни мрежи и коти на съществуващия терен;
- монтажен план за външните водопроводни мрежи с нанесени номера на основните кръстовища, монтажни схеми на възлите с означения на връзките и арматурите по вид и брой, номера на клоновете с дължини, вид, разположение, диаметър на тръбите, условно работно налягане и др.;
- детайли на съоръжения по преценка на проектанта и детайли на нестандартните елементи.
- В чертежите за външните водопроводни и/или канализационни мрежи се включват данни за оразмерителните водни количества и скорости, наклони, напори, коти на изкоп, легло тръба, съществуващ и проектен терен, разстояния между чупки, подробни точки от терена, съоръжения и арматури, хоризонтални и вертикални разстояния до пресечните точки с други подземни проводи и съоръжения, дължините на участъците и вида на тръбите и арматурите.
3. Обяснителна записка - съдържа:
- изходни данни и общите изисквания на заданието за проектиране;
- данни за:
* водоснабдяването и отвеждането на отпадъчните води;
* геоложката и хидроложката характеристика на района (ако са необходими), вкл. специфичните изисквания към инсталациите във връзка с особеностите на обекта (льосови почви, замръзвания, земетръс, свлачищни явления и др.);

- обосновка за:
* необходимостта от повишаване на напора;
* необходимостта от пречистване на питейните и отпадъчните води;

- данни за водопроводните инсталации с обосновка на:
* избора на инсталацията (за питейно-битови, производствени и противопожарни нужди, обединена и др.);
* избора на инсталацията за топла вода и обоснавана нужда от  циркулация на топлата;
* избраните съоръжения към водопроводната инсталация за повишаване на напора, пречистване и дезинфекция, съхраняване (резервиране), омекотяване, охлаждане, вкл. многооборотно ползване на отпадъчни води, както и за водохващания, ако и това се изисква със заданието за проектиране;
* оразмеряване на инсталацията и крайните резултати от изчисленията;

- данни за канализационните инсталации с обосновка на:
* избора на инсталацията (за битови, дъждовни или технологични води, смесена или разделна) и техническа характеристика на тръбите и елементите;
* начина за отвеждане на отпадъчните води (в съществуваща канализация, в пречиствателно съоръжение и др.);
* необходимостта и начина за изпълнение на дренажи, водопонижаващи системи, предпазване от повърхностни води;
* предвижданите пречиствателни съоръжения;
* специфичните мероприятия при проектиране в льосови и свлачищни почви и в земетръсни райони.

4. Изчисления - включват:
- хидравлични изчисления, вкл. за хидравличен удар, и оразмерителни таблици за водоснабдителните и канализационните мрежи и съоръжения и/или за водопроводните и канализационните инсталации;
- разчетни таблици и графики;
- изчисления на конструкциите на строителните съоръжения към водопроводните и/или канализационните мрежи, когато такива не се прилагат към част конструктивна на техническия проект;
- спецификации на всички съоръжения, свързани с проектните решения на мрежите и инсталациите, с данни за техните технически параметри и спецификация на необходимите основни материали и изделия, когато не са отразени в чертежите;
- количествени сметки по подобекти за инсталациите на сградите и/или за водоснабдителните и канализационните мрежи и съоръжения.
1. Чертежи
- за отоплителните инсталации - планове на всички етажи (вкл. подземни и тавански), характерни разрези и схеми на инсталациите с означени: посока към зенита, наименование на помещенията, вътрешните им зимни изчислителни температури, приборите, съоръженията, тръбната мрежа, вертикалните щрангове с номерация, арматурите с данни за типа, размера и топлинната мощност, главните привързващи размери към строителните конструкции (височинно и по наклони), разширителни съдове, обезвъздушаване, щранг-схеми с нанесени на тях характерни параметри и др.;
- за вентилационните и климатичните инсталации - планове на всички етажи, вкл. подземни (полуподземни) и тавански, разрези и схеми на инсталациите с нанесени наименования на помещенията и вътрешните им зимни и летни изчислителни температури, скорост на въздуха и относителна влажност; върху плановете се отбелязват инсталационните помещения, въздухопроводните мрежи със съответните размери, въздухоподаващите и засмукващите устройства (решетки, дюзи и др.), вентилационните (климатичните) камери, противопожарните и други клапи, а при изисквания на заданието за проектиране - и сеченията, изясняващи височината на монтажа и взаимното разположение на каналите, вентилаторите, климатичните агрегати, хладилните машини, обратните охладители, циркулационните помпи, резервоарите и др., вкл. номерация на нагнетателните и смукателните инсталации, аксонометрия на инсталациите с нанесени характерни параметри;
- план и схема на самостоятелния топлоизточник с необходимата арматура, защити, автоматично пълнене на инсталацията, разширителен съд и обезвъздушаване; за котелните се представят план, разрез и схема на инсталацията с котировки на горивното стопанство, както и чертежи за защитите и измервателните уреди (при течните и газовите горива);
- схема на ситуиране на комина спрямо аеродинамичната сянка на сградата (съседните сгради), когато такъв се предвижда;
2. Обяснителна записка - съдържа следните раздели:
- общи изисквания, в които се включват изискванията на заданието за проектиране, вътрешните задания на другите проектни части, като се прилагат необходимите изходни данни за изпълнение на проектирането;
- отоплителна инсталация с данни за:
* предназначението й;
* обосновката на приетото решение;
* вида и параметрите на топлоносителя с предимствата и особеностите на избраните системи;
* обосновката и описание на приетата контролноизмервателна апаратура и автоматика;
* изчислителните климатични данни, за които са изчислени съответните инсталации;

- вентилация и климатизация с данни аналогични на тези за отоплителна инсталация , като се посочват местата за вземане на пресен въздух и за
изхвърляне на замърсения въздух;
- топла вода за битови нужди (битово горещо водоснабдяване) с данни за:
* необходимите количества топла вода за потребление;
* типа и броя на избраните обемни или проточни бойлери или слънчеви колектори, както и помпите с местата на монтажа им;

- технико-икономически данни за:
- инсталираната електрическа мощност;
- топлинния и въздушния баланс за зимен и летен режим и количеството на необходимия топлоносител;
- изисквания за необходимите монтажни отвори за разполагане на машините и съоръженията за топлоснабдяване, отопление, вентилация, климатизация, хладилни инсталации, прахоуловители и компресори, както и данни за осигуряване на необходимите проходни и обслужващи разстояния между тях.
3. Изчисления
- представят се по раздели за режими на работа зимен-летен и дневен-нощен. Описват се възможностите за по-ефективна обвързаност и рационално използване при съвместната експлоатация на предвидените инсталации при различните режими на работа.

Част топлотехническа ефективност
Част топлотехническа ефективност на техническия проект включва топлотехническото оразмеряване на сградите и помещенията, за които се изисква осигуряване на нормена температура. Частта се изработва в случаите, когато към съответните части на проекта (архитектурна, конструктивна, технологична, отопление, вентилация или климатизация) не са изработени раздели топлотехническа ефективност.
1. Чертежи- включват архитектурни чертежи конструктивни планове, както и детайли на топлоизолацията със спецификация на топлоизолационните материали и изделия.
2. Обяснителна записка - съдържа описание на топлоизолациите и характеристика на топлотехническите качества на приетите проектни решения с указания за изпълнение на топлоизолацията на ограждащите строителни елементи, а при необходимост - и на

топлоизолацията на източниците на топлина, които подлежат на топлоизолиране.
3. Изчисленията на част топлотехническа ефективност съдържат:
- изчисления и оразмеряване на топлоизолацията на ограждащите строителни елементи и на сградата;
- спецификация на монтажно-инсталационните материали и изделия;
- количествена сметка на СМР на топлоизолациите.Повече информация за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти можете да намерите в НАРЕДБА № 4 от 21.05.2001 г. - тук.
Повече информация за взаимоотношенията архитект-възложител-одобряващи инстанции можете да намерите в глава осма на закона за устройство на територията (ЗУТ)- “Инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството” - тук.

Best cleaning products from Stein's Wirkt reinigungsmittel and imprägnieren so please visit our website and view our offers for Reinigungsproblem and Spezialreiniger from Stein's Fleckentferner